การเลือกใช้งานเครื่องมือวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นแบบบันทึกข้อมูล(DATALOGGER)

DATALOGGER คืออะไร?

DATALOGGER คือ อุปกรณ์ที่ใช้สำหรับเก็บ บันทึกข้อมูล ที่เป็นสัญญาณชนิดต่างๆ โดย Data logger จะมีหน่วยความจำสำหรับเก็บค่าที่วัดได้ของสัญญาณตามช่วงเวลาการบันทึกที่ถูกกำหนดไว้โดยอัตโนมัติ สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการอ่านข้อมูลจากหน่วยความจำของ Data logger มาทำรายงานหรือนำเสนอในคอมพิวเตอร์ได้

 

การนำ เครื่องบันทึก อุณหภูมิ ความชื้น (DATALOGGER) ไปใช้งาน

ในปัจจุบันงานด้านอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม  ล้วนแล้วต้องมี อุณหภูมิ และความชื้นมาเกี่ยวข้องในกระบวนการทำงาน เช่น งานด้านการคมนาคมหรือการขนส่งสินค้า  งานด้านการแพทย์การเก็บรักษาตัวยา  งานด้านการวิจัยข้อมูล โรงเพาะชำบ่มเชื้อเห็ด  โรงเรือนเลี้ยงสัตว์  เป็นต้น  ตัวเครื่องบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น ถูกออกแบบมาให้มีความสะดวกในการใช้งาน มีความถูกต้องแม่นยำและสามารถพกพาได้สะดวก  ทำให้เราสามารถเลือกใช้งานได้ตามที่ต้องการ 

อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ เครื่องบันทึก อุณหภูมิ ความชื้นรุ่นใด ยี่ห้อใด นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยของแต่ละรุ่นแล้ว ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการรองรับ และบริการหลังการขายด้วย

 

 เครื่องวัดและบันทึกข้อมูลเครื่องวัดและบันทึกข้อมูลเครื่องวัดและบันทึกข้อมูล