ข้อควรระวังและการเก็บรักษาเวอร์เนียคาลิปเปอร์

ในการใช้งานเครื่องวัดนอกจากความสำคัญในการใช้งานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการแล้ว การเก็บรักษาตัวเครื่องมือก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน การเก็บรักษาเครื่องมือวัดให้ถูกต้องจะช่วยยืดอายุการใช้งานตัวเครื่องและช่วยลดต้นทุนในการซ่อมแซมหรือซื้อเครื่องใหม่ ในที่นี้จะอธิบายข้อควรระวังและการเก็บรักษาเวอร์เนียคาลิปเปอร์ให้ถูกต้อง

 

ข้อควรระวังในการใช้งานเวอร์เนียคาลิปเปอร์

1.ต้องลบคมชิ้นงานและทำความสะอาดชิ้นงานทุกครั้งก่อนทำการวัดค่า

2.ห้ามวัดชิ้นงานในขณะที่ชิ้นงานมีการเคลื่อนที่

3.ห้ามวัดชิ้นงานในขณะที่ชิ้นงานมี อุณหภูมิ ที่สูงอยู่

4.ตรวจสอบความสมบรูณ์ของปากวัดก่อนการใช้งาน

5.อย่าลากปากวัดไปมาบนชิ้นงาน จะทำให้ปากวัดเกิดการสึกได้

 

การเก็บรักษาเวอร์เนียคาลิปเปอร์ให้ถูกต้อง

1.อย่าเก็บ เวอร์เนีย คาลิปเปอร์ ให้อยู่ในที่อุณหภูมิสูงเกินไปหรืออุณหภูมิต่ำเกินไป

2.ให้วางเวอร์เนียคาลิปเปอร์บนผ้าหรือแผ่นไม้

3.ทำความสะอาดและทาน้ำมันกันสนิมทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน

4.ถ้าปากวัดนอกหรือในของเครื่องเกิดรอยบิ่นให้ทำการขัดด้วนหินน้ำมันละเอียด

5.ห้ามวางเวอร์เนียคาลิปเปอร์ไว้บนเครื่องมือที่มีคม

 

101-2601 เวอร์เนีย