**บริษัทฯ ดำเนินการเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โปรโทรนิกส์ จำกัด มีผลตั้งแต่ 13 ต.ค. 62**

 

บริษัท โปรโทรนิกส์ จำกัด