Project:  ติดตั้ง เครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น Davis Vantage Pro2   6152   

สถานที่: บริษัท เอื้อวัฒนสกุล จำกัด, จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่: 20 ธันวาคม 2560

 6152

 

  • Euawattanakul_221260_1
  • Euawattanakul_221260_2
  • Euawattanakul_221260_3
  • Euawattanakul_221260_4
  • Euawattanakul_221260_5
  • Euawattanakul_221260_6
  • Euawattanakul_221260_7
  • Euawattanakul_221260_8
  • Euawattanakul_221260_9