Project: ติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศ รุ่น Vantage Pro2 Plus 6163 ณ สถานีวิจัยลพบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี

วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2561

 6163 Weather Station

 

 • 6163_1
 • 6163_10
 • 6163_11
 • 6163_12
 • 6163_2
 • 6163_3
 • 6163_4
 • 6163_5
 • 6163_6
 • 6163_7
 • 6163_8
 • 6163_9