Training ส่งเครื่องพร้อมสอนการใช้งาน ตู้บ่มเชื้อ HEATING INCUBATOR รุ่น PONPE 120BIF แบนด์ PONPE

สถานที่ บริษัท ติ่ง ฟง ฟู้ดส์ จำกัด  63 หมู่ที่ 9 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอ หนองเสือ ปทุมธานี

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

  • 1