Training ส่งเครื่องพร้อมสอนการใช้งาน กล้องถ่ายภาพความร้อน THERMAL IMANGING CAMERA พร้อมขาตั้ง รุ่น PONPE 191 แบนด์ PONPE

สถานที่ โรงพยาบาล บีเอ็นเอช 91 ถนน คอนแวนต์ แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2563

  • 1
  • 2
  • 3