Training Training ส่งเครื่องพร้อมสอนการใช้งาน เครื่องวัดสภาพอากาศ Weather Station AW003

สถานที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน  กรุงเทพมหานคร 10600       

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563

สอนการใช้งาน Weather Station AW003AW003