สอนการใช้งาน เครื่อง TESTO 830-T2 infrared thermometer และ TESTO 925 เทอร์โมมิเตอร์ เครื่องวัดอุณหภูมิ

สถานที่  มูลนิธิวชิรพยาบาล   681 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300   

วันที่ 13 สิงหาคม 2563

TESTO 830-T2,TESTO 925