Training ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งาน เครื่อง  DT-9881M / CEM เครื่องวัดฝุ่น PARTICLE COUNTER

สถานที่ ศูนย์ความเป็นเลิสด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้่น 7 อาคารวิจัยจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัย ซอยจุฬา 12 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม  10330

วันที่ 21 สิงหาคม 2563

DT-9881M