Training ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งาน เครื่่อง BWS-27 / BLUEPARD อ่างน้ำร้อน อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ Water Bath 

สถานที่จัดส่ง บริษัท เจริญชัยฟาร์มกรุ๊ป จำกัด และ บริษัท  ซีเอสฟาร์มกรุ๊ป จำกัด  จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 กันยายน 2563 

BWS-27