Training ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งาน เครื่่อง FLIR E85 กล้องถ่ายภาพความร้อน รุ่น ADVANCED สำหรับการตรวจสอบอุณหภูมิ 

สถานที่จัดส่ง ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง ตำบล หนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

วันที่  16 ตุลาคม  2563