pH Meter

การวัดค่าพีเอช  (pH) ในเนื้อสัตว์

การเปลี่ยนแปลงของค่า pH ที่เกิดขึ้นในเนื้อสัตว์ในช่วง 24 ชั่วโมงแรกหลังการฆ่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณภาพของเนื้อหรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์  โปรตีนจะสูญเสียสภาพธรรมชาติได้  ถ้าระดับค่า pH ต่ำเกินไป  ในช่วงเวลาหลังจากการฆ่าเนื้อสัตว์จะยังคงมีอุณหภูมิสูง ซึ่งจะส่งผลในเนื้อสัตว์มีน้ำปนอยู่น้อยในกระบวนการผลิต

pH

ขั้นตอนการวัดค่า pH ในเนื้อสัตว์

 

1.เตรียมตัวอย่างเนื้อหั่นเป็นชิ้นเล็ก ๆ 2. น้ำหนักประมาณ 10 กรัมลงในถ้วยเตรียมให้พร้อมแต่ละตัวอย่าง   3. เทน้ำกลั่นที่ปราศจากไอออนลง 100 มล.ปั่นผสมกันที่ความเร็วสูงใช้เเวลา 30 วินาที

step1

4. เทตัวอย่างที่ปั่นแล้วไปยังถ้วยแก้ว เพี่อเตรียมวัดค่า pH     5. ทำการวัดค่า pH ในตัวอย่าง รอให้ค่านิ่งบันทึกค่า pH       6. ล้างหัววัดค่า pH  ให้สะอาดก่อนการจัดเก็บ

step2