pH Electrodes

วิธีการทำความสะอาดพีเอชอิเล็คโทรด (pH Electrodes)

หัววัดค่า pH จะต้องทำความสะอาดเพื่อป้องกันคราบสกปรกที่อาจเกาะพื้นผิวของหลอดแก้ว อาจจะทำให้การสอบเทียบของอิเล็กโทรดไม่ถูกต้องและการอ่านใดๆ ไม่ถูกต้อง

หัววัดค่า pH ควรจะทำความสะอาด โดยทั่วไปขึ้นอยู่กับการใช้งาน อาจจะวันละครั้งสัปดาห์ละครั้ง

หรืออย่างน้อยเดือนละครั้งเพื่อป้องกันการชำรุดและเพื่อรักษาความสะอาด  ส่วนใหญ่แล้วมักจะทำความสะอาดมันก่อนการสอบเทียบ โดยการแช่หัวอิเล็คโทรดใน MA9016 หรือ M10016B น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปประมาณ 10-15 นาที

   

วิธีการทำความสะอาดพีเอชอิเล็คโทรด

วิธีการทำความสะอาดเป็นพิเศษ

Oil pluggins         : ทำความสะอาดด้วยน้ำอุ่นกับสารละลายผงซักฟอกประมาณ 10-20 นาที

โปรตีน                 : ใช้น้ำยา 1% และน้ำยา 0.1M HCl แช่ไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

ซัลไฟด์                 : ใช้น้ำยา 0.1M ไทโอยูเรี / HCl แช่ไว้ประมาณ 15-60 นาที

สารความเป็นด่าง : ใช้กรดอ่อนหรือน้ำส้มสายชู

สารความเป็นกรด : ทำความสะอาดด้วย NaOH 0.1 

หลังจากทำความสะอาดอิเล็กโทรดเป็นพิเศษแล้ว ควรจะปรับสภาพของอิเล็กโทรดโดยการจัดเก็บในโซลูชั่น MA9015 ประมาณ 1-2 ชั่วโมง   pH อิเล็กโทรด ควรจะล้างด้วยกลั่นหรือน้ำดีไอ  แต่ไม่ควรเก็บไว้ในน้ำเหล่านี้.

เพื่อลดการชำรุดและความเร็วในตอบสนองของพีเอชอิเล็กโทรด  ควรจะเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นและมีฝาครอบป้องกันไม่ให้โซลูชั่น MA9015 หก

 

PH Electrodes ECFG73504-01B