พีเอช อิเล็คโทรด (Connector)

เมื่อทำการวัดค่าพีเอชโดยใช้อิเล็กโทรดวัดค่าพีเอช  อุณหภูมิจากอิเล็กโทรดจะไปอิงจากสมการของเนินสท์ (Nernst) คือ 0.03pH / 10°C / หน่วย จากค่าพีเอช 7 เมื่อมีข้อผิดพลาดเนื่องจากอุณหภูมิ จะต้องมีการแก้ไขโดยมีฟังก์ชันที่จะสามารถชดเชยอุณหภูมิได้ ซึ่งสามารถทำได้ด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ

pH electrode

จากการกล่าวมาข้างต้น ซึ่งหมายความว่าการที่จะแก้ไขในเรื่องของการชดเชยอุณหภูมิว่าให้คงที่ ที่ 25 องศาเซลเซียล จะต้องใช้ข้อมูลจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะแสดงผลการชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติและจะทำให้การวัดค่า pH มีความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น 

pH electrode