การวัดค่าความเป็นกรด-ด่างในดิน

ในส่วนการวัดค่าความเป็น กรด-ด่าง หรือค่า pH ในดิน บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่า ค่า pH ในดินนั้นคืออะไร และไม่รู้ว่าดินที่เหมาะสมที่จะปลูกพืชให้เจริญเติบโตที่ดีควรจะต้องมีค่า pH ประมาณเท่าไร  

ซึ่งค่า pH ในดินไม่ได้มีผลโดยตรงกับการเจริญเติบโตของพืช แต่จะมีส่วนช่วยให้พืชสามารถดูดซับสารอาหารจาก ดิน ได้ดีขึ้น ซึ่งถ้าหากพืชเจริญเติบโตในดินที่มีค่าความเป็นกรดต่ำเกินไป ใบก็จะเหลือง เนื่องจากไม่สามารถดูดธาตุเหล็กเข้าไปบำรุงต้นได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นดินที่จะเหมาะกับการปลูกพืช จึงต้องมีค่าความเป็นกรดอยู่พอสมควรเพราะความเป็นกรดจะได้แปลงธาตุอาหารให้พืชดูดกินได้สะดวก

ในส่วนการวัด ค่าความเป็นกรด-ด่างหรือ ค่า pH ในดินนั้นมีวิธีการทดสอบอยู่หลายประเภทแต่ส่วนใหญ่ที่นิยมใช้กันมากและอย่างแพร่หลายค่าการวัดแบบที่แสดงค่าแบบดิจิตอล อย่างเช่น ตัวเครื่องรุ่น AMT-300 ตัวเครื่องก็จะแสดงค่า pH แบบดิจิตอล,ค่า ความชื้นของดิน ค่าความเข้มข้นของแสงและอุณหภูมิก็จะสะดวกต่อการอ่านค่าและใช้งาน