เครื่องมือวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กับมาตรฐานอากาศในอาคาร

อย่างที่เราทราบกันดีว่ามนุษย์ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าขาดอากาศน้ำและอาหารโดยเฉพาะอากาศเพราะมนุษย์ต้องหายใจเพื่อนำอากาศเข้าสู่ปอดและร่างกายตลอดเวลา เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่จะสามารถช่วยวัดค่ามาตรฐานของอากาศได้เป็นอย่างดี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามค่ามาตรฐานอากาศที่มี

คุณภาพในอาคารที่ทำงาน และที่อยู่อาศัย ที่ระบุว่าไม่ควรมีปริมาณ แก็สคาร์บอนไดออกไซด์ ในปริมาณเท่าใด

เครื่องมือวัดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์กับมาตรฐานคุณภาพอากาศภายในอาคาร

คุณภาพอากาศที่เราหายใจเข้าออกภายในอาคาร สถานที่ทำงานเป็นสิ่งที่สำคัญในการอยู่อาศัยของพนักงาน เพราะมีผลโดยตรงกับสุขภาพ ซึ่งคุณภาพอากาศดีหรือไม่สามารถตรวจวัดด้วย เครื่องมือวัด แก็สคาร์บอนไดออกไซด์ตามอ้างอิงจากประกาศกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ให้ค่าความเข้มข้นของแก๊ส Carbondioxide มีค่าไม่เกิน 5,000 ppm แต่เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของพนักงานควรมีค่าไม่ควรเกิน 1,000 ppm จึงจะปลอดภัย เหมาะสม และมีคุณภาพอากาศที่ดี

เครื่องมือวัดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์คืออะไร

เครื่องมือวัดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการวัดปริมาณแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ที่อยู่ในอากาศ ในปัจจุบันถูกออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก พกพาได้ มีการแสดงผลเป็นหน่วย ppm ส่วนใหญ่เครื่องขนาดเล็กจะอยู่ในช่วง 0-5,000 ppm และบางรุ่นมีฟังก์ชั่นการตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยจึงถูกจัดให้เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในนโยบายด้านชีวอนามัยของโรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทต่างๆ

การจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารด้วยเครื่องมือวัดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์

จากการที่มีประกาศจากระทรวงมหาดไทยสอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัยขององค์กรธุรกิจที่มีมาตรฐาน เรื่องการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อม ทำให้แต่ละองค์กรหันมาดูแลใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมที่ทำงานให้กับพนักงานมากขึ้น Carbon Dioxide Meter ก็เป็นตัวช่วย ที่จะช่วยตรวจจับปริมาณแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีสุดและต้องจัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม หากพบว่าปริมาณแก็สคาร์บอนไดออกไซด์มีปริมาณเพิ่มขึ้นเกินว่าระดับปกติ ก็ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เช่น การจัดระบบไหลเวียนของอากาศ การปลูกต้นไม้เพื่อลดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มแก็สออกซิเจนในอากศเป็นต้น

การเลือกใช้เครื่องมือวัดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ให้เหมาะสม

ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีของ เครื่องมือวัดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์ ไปมาก หลายผู้ผลิตต่างแข่งขันกันพัฒนา และงานขาย เครื่องมือวัดแก็สคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้น จนมีรูปแบบการใช้งานที่สะดวกสบาย สามารถสะดวกพกพาไปได้ทุกที่ มีฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลาย สวยงาม แต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุด ทุกเครื่องมือวัดที่นำมาใช้งานจะต้องได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองมาตรฐาน เครื่องมือวัด และมีการตรวจเช็คสภาพเป็นประจะสม่ำเสมอ และบริการหลังการขายก็เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน

ในวงการอุตสาหกรรมการเตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดหา CO2 Meter เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะได้ถูกกำหนดมาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะขาดเสียไม่ได้ แต่สำหรับในออฟฟิศทำงานขนาดเล็กเจ้าของกิจการอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญในเรื่องของการจัดสถานที่และคุณภาพอากาศให้กับพนักงานมากนัก ซึ่งเจ้าของกิจการจึงควรหันมาใส่ใจเรื่องนี้ให้มาก เพราะมีผลโดยตรงกับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน และส่งผลต่อเนื่องกับความก้าวหน้าขององค์กรด้วย