ppm ppt คืออะไร

 

หน่วยวัด ppm และ ppt คืออะไร

ถ้าพูดถึงเรื่องหน่วยวัด ppm และ ppt  หลายท่านที่มีความรู้อยู่แล้วอาจตอบได้เลยว่าคืออะไรและมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวันอย่างไร   แต่หลายท่านอาจไม่แน่ใจในคำตอบ  ในที่นี้จะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

1.Part Per Million (ppm) หมายถึง หนึ่งส่วนในล้านส่วน(1 ใน 1,000,000) หน่วยวัด PPM ที่เรามักจะพบเจอส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรมหรือตามหน่วยงานต่างๆ เช่น การวัดค่ามลพิษทางอากาศ หมายถึงส่วนของปริมาณก๊าซพิษในปริมาณของอากาศล้านส่วน หรือปริมาณของตัวถูกละลายในสารละลายล้านส่วน นั่นเอง

2. Part Per thaosand (ppt) หมายถึงหนึ่งส่วนในพันส่วน(1 ใน 1,000) เป็นหน่วยที่ใช้ตวง  ซึ่งจะมีความหมายเดียวกันกับ ppm แต่จะมีสัดส่วนที่มากกว่า

มลพิษทางอากาศ

หน่วยวัด ppm และ ppt  กับการทำงานหรือการใช้ชีวิตประจำวัน

การทำงานกับแหล่งที่มีมลพิษทางอากาศจำนวนมาก  เช่น การทำงานในสถานที่ที่มีก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) หรือที่รู้จักกันในชื่อ ควันพิษ จำเป็นจะต้องมีเครื่องมือวัดที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้การทำงานมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ก็มีหลักการวัดที่ต้องใช้หน่วยการวัดเป็น ppm เหมือนกัน กล่าวคือ หาค่าความเข้มข้นของมลพิษทางอากาศ โดย PPM นั้นจะหมายถึงส่วนของปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์(CO) ในปริมาณของอากาศล้านส่วน  อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ เครื่องวัดก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) รุ่นใด ยี่ห้อใด นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยของแต่ละรุ่นแล้ว ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการรองรับ และบริการหลังการขายด้วย