การปรับเทียบค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ(Electric Conductivity : EC)

ในอดีตจนถึงปัจจุบันน้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากในการดำรงชิวิตทั้งใช้ในการอุปโภคและบริโภค  จึงมีความจำเป็นที่ต้องตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้มีความสะอาดและปลอดภัยอยู่เสมอ  อีกทั้งในปัจจุบันยังมีการปลูกผักที่สามารถเติบโตในน้ำได้หรือที่รู้จักกันในชื่อ ผักไฮโดรโปรนิกส์ ยิ่งต้องมีการควบคุมคุณภาพของน้ำโดยเฉพาะค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ(Electric Conductivity) ไม่ให้เกินค่าที่กำหนด  ดังนั้นจึงมีเครื่องมือที่สามารถวัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำได้คือเครื่อง EC Meter ที่ออกแบบมาให้เกิดความง่ายความสะดวกและความรวดเร็วในการตรวจสอบ อีกทั้งยังสามารถปรับเทียบค่าสารละลายมาตรฐานของ EC ได้ด้วยตัวเอง เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความถูกต้องให้กับการวัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ(Electric Conductivity) ในที่นี้จะยกตัวอย่างการปรับเทียบค่าสารละลายมาตรฐานของ EC กับตัวเครื่องวัดค่า EC Meter รุ่น EC400 ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 

EC400 EXTECH เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า

 

1.ตัวเครื่อง EC400 สามารถทำการปรับเทียบค่าสารละลายมาตรฐานของ EC ได้ 3 จุด คือ

ที่ค่า 84 us /cm ,1413 us / cm และค่า 12,880 us / cm   ทำการเตรียมค่าสารละลาย

มาตรฐานของ ECให้เรียบร้อย

 

 

 

 

2.กดปุ่มเปิดเครื่อง หน้าจอจะแสดงค่าอุณหภูมิและค่าของ EC จากนั้นนำหัววัดไปจุ่มลงใน

สารละลายมาตรฐานของ EC ที่ค่า 84 us /cm (ก่อนทำการปรับเทียบค่า EC ควรทำการล้างหัววัด

โดยการนำไปแกว่งในน้ำสะอาดหรือน้ำ DI) รอจนกว่าค่าที่จอแสดงผลจะนิ่ง  จึงทำการกดปุ่ม “CAL”

ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะแสดงไอคอน CAL  จึงปล่อยมือ ตัวเครื่องจะทำการปรับเทียบค่าให้อัตโนมัติ

และหน้าจอจะแสดง End เป็นการเสร็จการปรับเทียบค่าสารละลายมาตรฐานของ EC ที่ค่า 84 us /cm  EC400 EXTECH เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า

และพร้อมปรับเทียบค่าต่อไป

 

 

 

3.ทำการล้างหัววัดก่อนการปรับเทียบค่าสารละลายมาตรฐานของ EC ที่ค่า 1413 us / cm  จากนั้นจุ่ม

หัววัดลงในค่าสารละลายมาตรฐานของ EC ที่ค่า 1413 us / cm  กดปุ่ม “CAL” ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะ

แสดงไอคอน CAL  จึงปล่อยมือ ตัวเครื่องจะทำการปรับเทียบค่าให้อัตโนมัติและหน้าจอจะแสดง End

เป็นการเสร็จการปรับเทียบค่าสารละลายมาตรฐานของ EC ที่ค่า 1413 us / cm  และพร้อมปรับเทียบค่าต่อไป

 

 

4.ทำการปรับเทียบค่าสารละลายมาตรฐานของ EC ที่ค่า 12,880 us / cm  โดยทำตามขั้นตอนในข้อที่ 3

จากนั้นจำนำตัวเครื่อง EC Meter รุ่น EC400 ไปวัดค่าความนำไฟฟ้าในน้ำ (Electric Conductivity : EC)

ได้อย่างแม่นยำและความถูกต้อง

 

 EC400 EXTECH เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า