เครื่องมือวัดค่าความชื้น

เครื่องวัดค่าความชื้น

          ในกระบวนการผลิตของสินค้าต่างๆ ความชื้น (% RH) เป็นสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ ดังนั้นความชื้นจะต้องมีการวัดและมีการควบคุมสำหรับกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ไฮโกรมิเตอร์คืออะไร (Hygrometer)

          ไฮโกรมิเตอร์เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวัดปริมาณของไอน้ำที่อยู่ในอากาศ สามารถวัดความชื้นสัมพัทธ์ในช่วง 0 ถึง 100% RH แต่เครื่องมือวัดส่วนใหญ่ช่วงการวัดจะขึ้นกับชนิดของเซ็นเซอร์ ความชื้นสัมพัทธ์จะแสดงเป็นอัตราส่วนของปริมาณของไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศหรือก๊าซปริมาณที่ถึงจุดอิ่มตัว100%

การใช้งาน

ตัว เครื่องวัดความชื้น มีความหลากหลายของการนำไปใช้งาน สำหรับการใช้ในงานอุตสาหกรรมของเครื่องวัดความชื้นมีดังนี้

• เภสัชกรรม

• ปศุสัตว์

• การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

• โรงงานผลิตกระดาษ

• การแปรรูปอาหาร Humidity Meter

• แล็ปคอมพิวเตอร์

• งานโครงสร้างอาคารและการก่อสร้าง

          อุตสาหกรรมยาเป็นหนึ่งในผู้ใช้ที่ใหญ่ที่สุดของเครื่องวัดความชื้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับความชื้น กระบวนการผลิตอาหารที่พึ่งพาการควบคุมความชื้น, เทคนิคการเก็บรักษาอาหารมักจะมุ่งเน้นไปที่การจำกัดความชื้นซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการควบคุมสภาพอากาศในอาคารที่และในกระบวนการผลิตกระดาษที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความไวสูงต่อความชื้น

การแสดงผลของค่าความชื้นเพื่อคุณภาพของงานที่ดีขึ้น

          หากโครงสร้างอาคารมีความชื้นเกินไปหรือระดับความชื้นสูงเกินไป(มากกว่า 70% RH) นั้นอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่องานที่ทำได้ตรงกันข้ามถ้าระดับความชื้นต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 25%RH) ก็อาจจะทำให้เกิดรอยแตกร้าวกับอาคาร ดังนั้นการตรวจสอบระดับ ความชื้น ในอาคารเป็นสิ่งที่จำเป็น 

อุณหภูมิจุดน้ำค้าง

          อุณหภูมิจุดน้ำค้าง คือ อุณหภูมิ ที่เมื่ออากาศชื้นถูกทำให้เย็นลงขณะที่ปริมาณไอน้ำยังคงที่ การลดลงของอุณหภูมิถึงจุดๆหนึ่งจะทำให้ไอน้ำเกิดการอิ่มตัว และกลั่นตัวควบแน่นเป็นหยดน้ำ

 

เครื่องวัดความชื้น