คุณภาพของน้ำกับการปลูกพืช

 

คุณภาพของน้ำกับการปลูกพืช

น้ำจากแหล่งต่างๆ มีคุณภาพแตกต่างกันไป  นํ้าที่มีคุณภาพดีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มาก แตบางพื้นที่ที่หลีกเลี่ยงได้ยากที่จะตองนํานํ้าคุณภาพตํ่ามาใช้ในการชลประทาน จึงจําเป็นต้องมีการจัดการ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับดินและพืชที่ปลูก ปัจจัยที่เกี่ยวขข้องกับคุณภาพนํ้ามีผลต่อการเกษตร คือ ความเค็ม อัตราการซาบซึมของนํ้า (water infiltration rate) และความเป็นพิษของธาตุบางชนิด (specific ion toxicity)

ในปัจจุบันได้มีการออกแบบและผลิตเครื่องมือที่สามารถหาค่าหรือวัดค่าความเค็มได้อย่างง่ายดาย ทั้งยังมีความสะดวกรวดเร็วในการวัดและมีความแม่นยำสุง ซึ่งเหมาะกับการนำไปใช้งานในการทำการเกษตร เช่น การตรวจสอบค่าความเค็มของน้ำก่อนนำไปใช้รดพืชผักหรืองานสวนผลไม้

 อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ เครื่องมือวัดค่าความเค็ม(Salinity Meter) รุ่นใด ยี่ห้อใด นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยของแต่ละรุ่นแล้ว ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการรองรับ และบริการหลังการขายด้วย

 

8371 เครื่องวัดความเค็ม