เครื่องมือวัดค่าความเค็ม (SALINITY REFRACTOMETER)

เครื่องวัดความเค็ม (Salinity Refractometer) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่าความเข้มข้นของสารละลายหรือใช้ตรวจสอบปริมาณเกลือในของเหลวโดยอาศัยหลักการหักเหของแสง มีหน่วยวัดเป็น % และ ppt ซึ่งเครื่องวัดความเค็มส่วนใหญ่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร เช่น การผลิตน้ำผลไม้ , อาหารสำเร็จรูป , และเครื่องดื่มต่างๆ

การเลือกใช้เครื่องวัดความเค็ม

เครื่องวัดความเค็มในปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถแสดงค่าความเค็มแบบติจิตอลได้ มีความสะดวก รวดเร็วและความถูกต้องในการวัดมากขึ้น ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งานเครื่องวัดความเค็มให้ตรงกับงานที่ทำได้ โดยเครื่องวัดความเค็มที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีหลักๆอยู่  3 แบบคือ

1.เครื่องวัดความเค็ม แบบกล้องส่อง เครื่องวัดความเค็มแบบนี้จะอาศัยแสงจากภายนอกในการวัด โดยการส่องดูและอานค่าตามสเกล

 

 

2.เครื่องวัดความเค็ม แบบปากกา เครื่องวัดความเค็มแบบนี้สามารถวัด ความเค็ม ได้โดยการนำหัววัดไปจุ่มในตัวอย่างที่ต้องการวัดและอ่านค่าเป็นแบบดิจิตอล

 

 

3.เครื่องวัดความเค็ม แบบดิจิตอล เครื่องวัดความเค็มแบบนี้มี แสง จากภายในในการวัด อ่านค่าได้สะดวกโดยแสดงเป็นตัวเลขแบบดิจิตอล

 

 

อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ เครื่องวัดค่าความเค็ม รุ่นใด ยี่ห้อใด นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยของแต่ละรุ่นแล้ว ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการรองรับ และบริการหลังการขายด้วย