ความหมายและคำจำกัดความของเครื่องมือวัด

ในการเลือกใช้เครื่องเครื่องมือวัดแต่ละชนิดเรามักจะเจอกับคำจำกัดความสำหรับเรียกใช้งานซึ่งเป็นศัพท์เฉพาะทาง เช่น การดูสเปคของตัวเครื่องหรืออุปกรณ์ที่ใช้คู่กับตัวเครื่อง

-Measuring Range หรือ ช่วงการวัด คือ ค่าที่บอกถึงความสามารถของเซนเซอร์และสถานะของตัวเครื่องว่าสามารถวัดได้หรืออ่านค่าได้เท่าไร  เช่น เครื่องวัดอุณหภูมิ ช่วงการวัดอยู่ที่ -10 ถึง 250 º C  

-Resolution หรือ ค่าความละเอียด คือ เครื่องมือวัดแต่ละเครื่องจะระบุค่าความละเอียดของตัวเครื่องว่าเท่าไร  เช่น 0.1 º C   

-Accuracy หรือ ค่าความถูกต้อง คือ ค่าที่บอกความสามารถของตัวเครื่องและเซนเซอร์ว่าสามารถอ่านค่าที่ได้เบี่ยงเบนไปจากค่าที่แท้จริงมากหรือน้อย เช่น ± 5% of Reading 

- Response Time (ความไวต่อการตอบสนอง) คือ ช่วงเวลาที่เซนเซอร์ใช้ในการตอบสนองในการวัด ซึ่งจะมีหน่วยเป็น วินาที 

- Sensors (เซนเซอร์) คือ อุปกรณ์ที่ใช้วัดตรวจจับสัญญาณ เช่น ความชื้น อุณหภูมิ แสงและ เสียง  

ในส่วนที่ยกตัวอย่างมาเป็นการยกตัวอย่างเบื้องต้นสำหรับคำศัพท์ที่พบบ่อยในการเลือกซื้อเครื่องมือวัด