เครื่องวัดค่าความเค็ม

 

เครื่องมือวัดค่าความเค็ม ( SALINITY )

          เครื่องวัดความเค็ม  (Salinity Refractometer)  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดค่าความเข้มข้นของสารละลายหรือใช้ตรวจสอบปริมาณเกลือในของเหลว โดยอาศัยหลักการหักเหของแสง มีหน่วยวัดเป็น % และ ppt ซึ่งเครื่องวัดความเค็ม ส่วนใหญ่จะใช้ในงานอุตสาหกรรมด้านอาหาร เช่น การผลิตน้ำผลไม้ , อาหารสำเร็จรูป , และเครื่องดื่มต่างๆ

การเลือกใช้เครื่องวัดความเค็ม

          เครื่องวัดความเค็ม ในปัจจุบันมีการพัฒนาให้สามารถแสดงค่าความเค็มแบบติจิตอลได้ มีความสะดวก รวดเร็วและความถูกต้องในการวัดมากขึ้นทำให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้งาน Salt Meter ให้ตรงกับงานที่ทำได้ โดยเครื่องวัดความเค็มที่นิยมใช้ในปัจจุบันมีหลักๆอยู่  3 แบบ คือ

1. เครื่องวัดความเค็มแบบกล้องส่อง เครื่องวัดความเค็ม แบบนี้จะอาศัยแสงจากภายนอกในการวัด โดยการส่องดูและอานค่าตามสเกล

2. เครื่องวัดความเค็ม แบบปากกา เครื่องวัดความเค็มแบบนี้สามารถวัความเค็มได้โดยการนำหัววัดไปจุ่มในตัวอย่างที่ต้องการวัดและอ่านค่าเป็นแบบดิจิตอล

3. เครื่องวัดความเค็มแบบดิจิตอล เครื่องวัดความเค็มแบบนี้มีแสงจากภายในในการวัด อ่านค่าได้สะดวกโดยแสดงเป็นตัวเลขแบบดิจิตอล

  

อย่างไรก็ดีการเลือกใช้ เครื่องวัดความเค็ม รุ่นใด ยี่ห้อใด นอกเหนือจากประโยชน์ใช้สอยของแต่ละรุ่นแล้ว ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการรองรับ และบริการหลังการขายด้วย