เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือน

ในปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ ความสั่นสะเทือน ของเครื่องจักรโดยทั่วไปแล้วเครื่องจักรจะทำงานโดยการรับแรงกระทำจากเครื่องต้นกำลัง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า กังหัน เครื่องยนต์

การสั่นสะเทือน ที่เกิดขึ้นเราสามารถตรวจวัดได้เพื่อหาความผิดปกติที่เกิดขึ้น เช่น เกิดจากความไม่สมดุล หรือการติดตั้งเครื่องจักรไม่ตรงแนวศูนย์ ในการวัดและการวิเคราะห์ สามารถทำให้ทราบถึงความรุนแรงของปัญหาและจะได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุด

ในปัจจุบันจะแบ่ง เครื่องวัดความสั่นสะเทือน DATALOGGER จากการวิเคราะห์ประมวลผลเป็น 2 แบบ

1. เครื่องวัดการสั่นสะเทือน โดยรวม จะวัดค่าความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรทั้งหมดจะแสดงผลมาเป็นแบบตัวเลขหรือแบบระดับ และยังสามารถเก็บข้อมูลได้

โดยใช้ข้อมูลที่เป็นตัวเลขนั้นมาวิเคราะห์ปัญหาถึงสิ่งที่ทำให้เกินการสั่นสะเทือน Vibration Meter ที่ผิดปกติ และยังสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เทียบกับตารางความเร็วการสั่นตามมาตราฐาน  ISO 2372-1974E

 2. เครื่องวิเคราะห์ความถี่สเปกตรัมของส่วนประกอบเครื่องจักร จะสามารถแยกความถี่และขนาดการสั่นสะเทือนความถี่ต่างๆ จึงทำให้ทราบถึงรายละเอียดและสาเหตุของ การสั่นสะเทือน ที่ผิดปกติของเครื่องจักร

ว่าเกิดจากส่วนประกอบใด เช่นเกิดจากการยึดไม่แน่น หลวม การไม่สมดุล หรือการติดตั้งไม่ตรงแนวศูนย์ เครื่องวัดวิเคราะห์แบบสเปกตรัมนี้เหมาะสำหรับการใช้วัดและวิเคราะห์หาสาเหตุว่ามาจากสาเหตุใด