อันตรายของก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ที่มีผลต่อร่างกาย

             ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นก๊าซที่มีอยู่ทั่วไปทั้งในบรรยากาศ ก๊าซนี้มีส่วนกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งเป็นสารที่พืชใช้ผลิตอาหาร

โดยกระบวนการสังเคราะห์แสง และในด้าน อุตสาหกรรม นั้นยังนำก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ยังสามารถเกิดขึ้นได้ จากการเผาไหม้อย่างสมบูรณ์ของเชื้อเพลิงที่มีธาตุ คาร์บอน เป็นองค์ประกอบ

 

                ถ้าเราได้รับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปปริมาณมากๆนั้นจะทำให้เลือดเป็นกรดและกระตุ้นระบบหายใจให้หายใจเร็วขึ้นจึงทำให้หัวใจเต้นเร็ว และกดสมอง

และ ทำให้หมดสติ ดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงในจุดที่มีก๊าซคาร์บอนไดร์ออกไซด์ และ ควรหลี่กเลี่ยงการทำงานในพื้นที่อับอากาศ หรือพื้นที่ที่มี ก๊าซออกซิเจน น้อย

จึงทำให้ในปัจจุบันนั้นมีอุปกรณ์และเครื่องมือในการตรวจวัดค่าของก๊าซต่างๆเข้ามาช่วยในการตรวจสอบ เช่น เครื่องวัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์, CO250  เป็นต้น