ระดับการสั่นสะเทือนของเครื่องจักร

                ในปัจจุบันการใช้ เครื่องวัดความสั่นสะเทือน ของเครื่องจักรจะสามารถบอกถึงความรุ่นแรงและสาเหตุของ การสั่นสะเทือน ที่เกิดขึ้นได้ โดยที่เราจะแบ่งระดับ การสั่นสะเทือนออกเป็น 3 ระดับโดยจะเปรียบเทียบกับความรุ่นแรงของการสั่นสะเทือนกับค่ามาตรฐานที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ มาตราฐาน ISO 2372 หรือ, 10816-3 , AMF020  , AR63A

1. ระดับปกติ (ดี) คือ การสั่นสะเทือนโดยรวมทั้งหมดของเครื่องจักรมีระดับ การสั่นสะเทือน ไม่เกินค่าระดับปกติซึ่งสามารถใช้งานได้ต่อ

2. ระดับ การสั่นสะเทือน ที่ผิดปกติ (แย่) คือ การสั่นสะเทือนโดยรวมของเครื่อจักรจุดใดจุดหนึ่งหรือทิศทางใดทิศทางหนึ่ง มีการสั่นสูงกว่าระดับที่จะยอมรับได้ แต่ก็ยังไม่ถึงระดับที่อันตรายแต่ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิดและเตรียมวางแผนสำหรับการแก้ไข

           3. ระดับอันตราย(ต้องแก้ไข) คือ การสั่นสะเทือนโดยรวมของเครื่อจักรจุดใดจุดหนึ่งหรือทิศทางใดทิศทางหนึ่งมี การสั่นสะเทือน ถึงระดับอันตราย จะต้องหยุดเครื่องจักรและซ่อมแซมแก้ไข