เครื่องวัดสภาพอากาศ

 

          ในปัจจุบันเครื่องวัดสภาพอากาศถูกนำมาใช้งานมากยิ่งขึ้น นอกเหนือจากการใช้วัดเพื่อพยากรณ์อากาศแล้ว ยังถูกนำมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

หรืองานทางด้านเกษตรกรรมมากขึ้น และเครื่องวัดสภาพอากาศในปัจจุบันผู้ผลิตมีการออกแบบให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น มีโครงสร้างที่ทันสมัย สวยงาม

และที่สำคัญถูกออกแบบมาให้มีจอแสดงผลกับชุดเซ็นเซอร์วัดค่าสภาพอากาศสามารถส่งข้อมูลเพื่อแสดงค่าของสภาพอากาศได้แบบไร้สาย โดยที่ทั้งจอแสดงผล

และชุดเซ็นเซอร์วัดค่าสภาพอากาศสามารถติดตั้งห่างกันได้ตามที่ผู้ผลิตได้ออกแบบมา จากเทคโนโลยีแบบไร้สายนี้ จึงทำให้การใช้งานเครื่องวัดสภาพอากาศ

เป็นไปได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยทั่วไปเครื่องวัดสภาพอากาศสามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆได้ดังนี้

1.   วัดค่าและแสดงค่าอุณหภูมิได้ทั้งฝั่งจอแสดงผลและชุดเซ็นเซอร์(INDOOR / OUTDOOR)

2.   วัดค่าและแสดงค่าความชื้นสัมพัทธ์ (%RH) ทั้งฝั่งจอแสดงผลและชุดเซ็นเซอร์ (INDOOR / OUTDOOR)

3.   วัดค่าและแสดงค่าความเร็วลมได้

4.   วัดค่าและแสดงทิศทางลมได้

5.  วัดค่าปริมาณฝนได้

6.   วัดค่าความดันบรรยากาศ(Barometer)

7.   แสดงค่าสภาพของอากาศในปัจจุบัน

8.   อื่นๆ

นอกจากนี้เครื่องวัดสภาพอากาศยังสามารถใช้งานร่วมกับ Software ได้และยังสามารถบันทึกข้อมูลได้ เพื่อให้เราสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้งานได้อย่างสะดวก