ความหมายของค่า WBGT

ความหมายของค่า WBGT

          ค่า WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) เป็นค่าดัชนีของอุณหภูมิหลายตัวประกอบกันขึ้นจากอุณหภูมิ ความชื้นและการแผ่รังสีความร้อนสู่ร่างกายมนุษย์ ค่าดัชนี ใช้โดยนักอาชีวอนามัย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักวิจัยทางการทหาร เพื่อประเมินอันตรายจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงของผู้ปฏิบัติงาน

          ความชื้นสัมพัทธ์ Relative Humidity (%) ค่าดัชนีหมายถึงอัตราส่วนของปริมาณไอน้ำในอากาศที่วัดได้ ณ อุณหภูมิอากาศ เทียบกับค่าสูงสุดที่อากาศสามารถอุ้มไอน้ำไว้ได้โดยไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ ณ อุณหภูมิเดียวกัน (ค่าดัชนีท่ากับ 100%) เซนเซอร์ที่นิยมใช้วัดความชื้นกันมักเป็นตัวต้านทานไฟฟ้าหรือไม่ก็ตัวเก็บประจุ สำหรับ Metrel ใช้เซนเซอร์แบบตัวเก็บประจุที่เปลี่ยนค่าไปตามความชื้นเพื่อผลการวัดที่แม่นยำเครื่องวัดจะป้อนสัญญาณไฟฟ้ากระแสสลับค่าต่างๆ ผ่านเซนเซอร์ที่เปิดออกสัมผัสอากาศ ค่าของตัวเก็บประจุที่ขึ้นกับความชื้นอากาศจะทำให้สัญญาณไฟฟ้าเปลี่ยนแปลง และเครื่องวัดแสดงค่าผลการวัดออกมาได

          อุณหภูมิไอน้ำกลั่นตัว Dew Point (°C) หมายถึงค่าอุณหภูมิอากาศที่ทำให้เกิดการอิ่มตัวไม่สามารถอุ้มไอน้ำไว้ได้อีกเมื่อคงที่ค่าความดันและความชื้นไว้ หากเราเก็บตัวอย่างอากาศไว้ในภาชนะปิด ซึ่งอากาศนั้นมีส่วนประกอบหนึ่งเป็นไอน้ำ แล้วทำการลดอุณหภูมิของอากาศในภาชนะนั้นลงเรื่อยๆ โดยคงที่ค่าความดันไว้ เมื่อถึงอุณหภูมิหนึ่งที่เริ่มเห็นฝ้า (หรือไอน้ำในอากาศกลั่นตัว) อุณหภูมิค่านั้นก็คือ dew point temperature ในส่วนของเทคนิคเครื่องวัดแล้ว ค่านี้เป็นผลของการคำนวณจากค่า Air Temperature และ %RH ดังนั้น เพื่อให้ค่า dew point มีความแม่นยำควรให้เครื่องวัดใช้เวลาในการวัด Air Temperature และ %RH ให้นานสักหน่อย

          อุณหภูมิกระเปาะเปียก Natural Wet Bulb Temp. (°C) หมายถึงค่าอุณหภูมิที่เทอร์โมมิเตอร์แบบปรอทแก้วที่ถูกพันกระเปาะปรอทไว้ด้วยผ้าหรือสำลีชุบน ผ้า ซึ่งอุณหภูมินี้โดยทั่วไปจะต้องต่ำกว่าอุณหภูมิอากาศเสมอ ยกเว้นกรณีเดียวคืออากาศนั้นมีความชื้นสูงจนอิ่มตัว (100% RH) ค่าอุณหภูมิทั้งสองนี้จึงจะเท่ากัน เนื่องจากน้ำที่ผ้าหรือสำลีไม่สามารถระเหยออกไปได้ในสถานการณ์ปกติที่อากาศมีปริมาณความชื้นไม่อิ่มตัวนั้น สำลีหรือผ้าชุ่มน้ำจะเย็นลงเนื่องจากการระเหยออกไปของน้ำ ยิ่งอากาศแห้งมากการระเหยก็รุนแรงมาก อุณหภูมิของกระเปาะก็เย็นลงได้มากเช่นกัน

          Black Globe Radiant Temperature (°C) คือค่าความร้อนที่ร่างกายรับมาจากการแผ่รังสีความร้อนของแสงแดดหรือวัตถุร้อนที่อยู่ใกล้เคียง ยกตัวอย่างเช่น ขณะดวงอาทิตย์ตกดินฟ้าเริ่มมืด มนุษย์จะรู้สึกว่าเย็นลงแม้ว่าอุณหภูมิอากาศจะไม่เปลี่ยนก็ตาม

การคำนวณค่า WBGT

WBGT คือค่าที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดเพื่อเป็นดัชนีความเครียดจากความร้อน (heat stress) และใช้ในมาตรฐานนานาชาติ ISO 7243 เครื่องวัด IEQ ของ Metrel สามารถให้ค่า indoor WBGT โดยคำนวณตามสมการ

WBGT (indoor) = 0.7 * TWB + 0.3 * TG TWB – Natural wet bulb temperature; TG – Black globe temperature.