อุปกรณ์ของคุณ ถึกทนแค่ไหน รู้ได้จากเลข IP

รหัส IP ย่อมา International Protection Rating(ระดับการป้องกันสากล) บางครั้งเรียก Ingress Protection Rating เขียนด้วย IP ตามด้วยตัวเลข 2 หลักและอาจมีตัวอักษรต่อท้าย ตามมาตรฐานสากล IEC 60529 ซึ่งเป็นการจำแนกระดับการป้องกัน เช่น การเล็ดลอดเข้าไปภายในของของของแข็ง(รวมถึงส่วนของร่างกาย เช่น นิ้วหรือมือ) ฝุ่น การสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ น้ำเข้าอุปกรณ์ เป็นต้น ซึ่งเลข IP สามารถดูได้จากสเปคของอุปกรณ์ ตามตัวอย่างรูปด้านล่าง

รหัส IP ระดับการป้องกันสากล


การตีความหมายจากรหัส IP แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 
ตัวเลขที่1 บอกการป้องกันประเภทของแข็ง ตัวเลขที่2 บอกการป้องกันประเภทของเหลว ตัวอย่างเช่น:

การตีความหมายจากรหัส IP แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตัวเลขที่1 บอกการป้องกันประเภทของแข็ง ตัวเลขที่2 บอกการป้องกันประเภทของเหลว

IP 68 เมื่ออ่านค่าจากตารางสามารถตีความได้ว่า ตัวเลขที่1 ป้องกันจากการเล็ดลอดของฝุ่นโดยสมบูรณ์ ตัวเลขที่2 ป้องกันจากการจุ่มน้ำลึกมากกว่า 1 เมตร โดยจะต้องไม่เกินความดันที่กำหนด (ผู้ใช้จะต้องรู้สเปคความดันสูงสุดที่อุปกรณ์รับได้)

ตาราง - ตัวเลขที่1 บอกการป้องกันประเภทของแข็ง

การตีความหมายจากรหัส IP แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตัวเลขที่1 บอกการป้องกันประเภทของแข็ง

ตาราง - ตัวเลขที่2 บอกการป้องกันประเภทของเหลว

การตีความหมายจากรหัส IP แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตัวเลขที่2 บอกการป้องกันประเภทของเหลว


หากต้องการศึกษาข้อมูลเรื่อง IP สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากลิ้งค์ด้านล่าง

https://webstore.iec.ch/publication/2452

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:IEC_standards

https://en.wikipedia.org/wiki/NEMA_enclosure_types

https://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code

http://www.dsmt.com/resources/ip-rating-chart/