ความชื้นในดินคืออะไร?


ความชื้นในดิน (Soil Moisture) มีความหมายที่แตกต่างกันในแต่ละความคิดคน ตัวอย่างเช่นแนวคิดของเกษตรกรเกี่ยวกับ ความชื้น ในดินจะแตกต่างจากผู้จัดการทรัพยากรน้ำหรือนักพยากรณ์อากาศ อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปความชื้นในดินคือน้ำที่กักเก็บไว้ในช่องว่างระหว่างอนุภาคของดิน ความชื้นในดินคือน้ำที่อยู่ในชั้นบนของดิน 10 ซม. ในขณะที่ความชื้นในดินบริเวณรากคือน้ำที่มีอยู่ในพืช ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในดินชั้นบน 200 ซม.
ความสำคัญของความชื้นในดินคืออะไร?
ปริมาณความชื้นหรือน้ำในดินเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้เนื่องจาก
    •น้ำในดินทำหน้าที่เป็นตัวทำละลายและเป็นพาหะของสารอาหารเพื่อการเจริญเติบโตของพืช
    •ผลผลิตของพืชมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำที่มีมากกว่าสารอาหารอื่น ๆ
    •น้ำในดินทำหน้าที่เป็นสารอาหารด้วยตัวมันเอง
    •น้ำในดินทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิของดิน
    •กระบวนการขึ้นรูปของดินและการผุกร่อนขึ้นอยู่กับน้ำ
    •จุลินทรีย์ต้องการน้ำสำหรับทำกระบวนการเมทาบอลิซึม (metabolism)
    •น้ำในดินช่วยในการทำปฏิกิริยาเคมีและชีวภาพของดิน
    •น้ำในดินเป็นองค์ประกอบหลักในการเติบโตของพืช
    •น้ำจำเป็นต่อการสังเคราะห์แสง

การอุ้มน้ำของดิน (ความชื้น) เกิดจากคุณสมบัติของคอลลอยด์และคุณสมบัติการรวมตัว น้ำจะจับตัวอยู่บนพื้นผิวของคอลลอยด์และอนุภาคอื่น ๆ ในการกักเก็บน้ำในดินหลังจากการระบายน้ำหยุดลงเกิดจากแรงตึงผิวและแรงดึงดูดผิวและเรียกว่าแรงตึงความชื้นผิว นี่หมายถึงพลังงานในความสัมพันธ์การกักเก็บความชื้น แรงที่กักเก็บน้ำเรียกอีกอย่างว่าแรงดูด

ความชื้นดิน