Light meter

เครื่องวัดแสง (Lux meter) หรือ (Light meter)

     เครื่องวัดแสง (Lux meter) หรือ (Light meter)  คือ เครื่องวัดที่ใช้วัดความสว่างของแสงในรูปของความเข้มการส่องสว่าง (Luminous intensity) หรือ กำลังส่องสว่าง (Candlepower) ของแสงที่ตกกระทบพื้นที่หนึ่งเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ที่ใช้งานอยู่นั้น  ค่ากำลังส่องสว่างของแสงเหมาะสมหรือไม่  ซึ่งมีหน่วยวัดค่าเป็น ลักซ์ (LUX) และ ฟุตแคลเดิล (Foot Candle)  ปัจจุบันถูกออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีความรวดเร็วในการวัด สามารถพกพาได้สะดวก น้ำหนักเบาและมีความแม่นยำในการวัดสูง ซึ่งเหมาะในการวัดใน โรงงานอุตสาหกรรม, อาคารสำนักงาน, โรงพยาบาล, ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น

เครื่องวัดแสง มีกี่ประเภท

เครื่องวัดแสงแบ่งเป็น 2 ประเภท
1.เครื่องวัดแสงประเภท Analog หน้าจอในการวัดเป็นเข็ม

เครื่องวัดแสงหน้าจอเป็นเข็ม
                        สินค้ารุ่น LT300                                    สินค้ารุ่น PM6612L
 

                                           ตัวอย่างเครื่องวัดแสงแบบ Analog

 

2.เครื่องมือวัดแสงประเภท Digital แสดงผลเป็นตัวเลขหน้าจอเป็น LED.

เครื่องวัดแสงหน้าจอLED
               สินค้ารุ่น GM1030                                                                               สินค้ารุ่น LX-90+

                                                          ตัวอย่างเครื่องวัดแสงแบบ Digital

ส่วนประกอบของเครื่องวัดเเสง 

ส่วนประกอบที่สำคัญมี 2 ส่วน คือ
1. ส่วนรับแสง (Light Sensor) ใช้สำหรับรับค่าแสงตามจุดที่ต้องการวัด
2. ส่วนประมวลผล หรือตัวเครื่อง คือส่วนที่แสดงผลลัพธ์ของค่าความสว่างที่ทำการวัด ซึ่งจะแสดงค่าเป็นตัวเลข 

ส่วนประกอบเครื่องวัดแสง

หลักการทำงานของ Lux meter (เครื่องวัดแสง) 

     ทำงานโดยใช้ Photo Electric cell หรือตัว Sensor ซึ่งถูกติดตั้ง ในโคมพลาสติกสีขาวขุ่น เมื่อจับแสงที่กระทบได้แล้ว จะส่งข้อมูลประมวลผล แปลงคลื่นแสงเป็นประจุไฟฟ้า คำนวณค่าเป็นหน่วย Lux แสดงผลออกมาที่หน้าจอDigital เพื่อสะดวกในการอ่านค่าที่วัดได้ให้ผู้ใช้งานทราบ

เครื่องมือวัดแสงสำคัญสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

     แสงมีผลต่อการใช้ชีวิต และการทำงานของคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และตามมาตรฐานที่กรมแรงงานได้มีกำหนดเอาไว้ ว่าโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องมีการควบคุมปริมาณของแสงให้พอดี ไม่มาก หรือน้อยเกินไป การกำหนดความเหมาะสมของความเข้มแสงจึงเป็นส่วนสำคัญในป้องกันความเสี่ยงทางด้านสุขภาพกับผู้ปฏิบัติงาน โดยจะกำหนดความเข้มของแสงสว่างตามพื้นที่หรือลักษณะงาน เนื่องจากการรับรู้แสงของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน ดังนั้นการควบคุม แสง โดยใช้ความรู้สึกของมนุษย์ย่อมไม่มีความแม่นยำเท่าที่ควร การนำ เครื่องวัดแสง มาใช้จึงถูกบังคับเข้าไปในกฎหมายแรงงาน เพื่อป้องกันการได้รับแสงที่ไม่เหมาะสมของแรงงานให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัยต่อผู้ที่ทำงาน เครื่องวัดแสงจึงได้เข้ามามีบทบาทในโรงงานอุตสาหกรรมมากขึ้น

เครื่องวัดแสงรุ่นแนะนำ

 

 

 เครื่องวัดแสงEA30

 EA30

 

 เครื่องวัดแสงGM1010 GM1010

 

         เครื่องวัดแสงLX1010BSLX-1010BS