เครื่องวัดสี

เครื่องวัดสี Colormeter คืออะไร ?

     เครื่องวัดสี ( Colormeter ) คือ อุปกรณ์วัดค่าสี ที่ใช้แทนสายตาของมนุษย์ โดย เครื่องวัดสี ( Colormeter ) จะทำการวัดค่าความแตกต่างของสีมาตรฐาน เพื่อทำการเปรียบเทียบ กับสีของตัวอย่าง และ เครื่องวัดสี ( Colormeter ) จะทำการคำนวณค่าความแตกต่างออกมาในรูปของ ค่าความแตกต่าง (△) ทำให้สามารถอ่านผลที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อใช้ในการประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์ หลายโรงงานอุตสาหกรรมประสบปัญหาการควบคุมคุณภาพของสีว่าเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ และนอกจากจะสามารถใช้ในการประเมินความแตกต่างของสี ในผลิตภัณฑ์แล้ว ยังสามารถใช้ในการประเมินความแตกต่างของสีใน วัตถุดิบก่อนนำมาเข้ากระบวนการได้อีกด้วย

ระบบการวัดสีที่นิยมใช้ คือ ระบบสี CIE L*a*b* หรือ CIELAB

ระบบนี้ได้กำหนดหน่วยวัดสีมีสัญลักษณ์ L*-a*-b* โดยทั้ง 3 ตัวแปลมีรายละเอียด ดังนี้
       - แกน L* บ่งบอกถึง ความสว่าง (lightness) มี ค่าตั้งแต่ 0-100 โดย 0 คือ สีดำ และ 100 คือ สีขาว
       - แกน a* บรรยายแกนสี จากสีเขียว (-a*) จนถึง สีแดง (+a*)
       - แกน b* บรรยายแกนสี จากสีน้ำเงิน (-b*) จนถึงสีเหลือง (+b*)

ระบบสี CIE

                 ตัวอย่างสัญลักษณ์ L*-a*-b*

หลักการวัดค่าสี

ในส่วนของค่าความแตกต่างของสีนั้นทาง CIE ได้กำหนดสัญลักษณ์เป็น △E โดยมีวิธีและสมการดังต่อไปนี้

CIE
     โดยที่ หมายเลข 1 คือ สีทดสอบที่ 1 หมายเลข 2 คือสีทดสอบที่ 2 
     ยกตัวอย่างเช่น สีทดสอบที่ 1 อ่านค่าจาก Colorimeter ได้ L* = 50 ,a=50 , b=50
                          สีทดสอบที่ 2 อ่านค่าจาก Colorimeter ได้ L* = 52 ,a=51 , b=52  
                          เมื่อนำเข้าสมการจะได้   △E = √(50-52)2+(50-51)2+(50-52)2= 3

เป็นที่รู้กันว่าแหล่งกำเนิด แสง เป็นตัวแปรสำคัญหนึ่งในการ ตรวจวัดสี  และการมองเห็นสี ดังนั้น CIE จึงจำแนกแหล่งกำเนิดแสงดังต่อไปนี้

      - Illuminant A มีการกระจายพลังงานใกล้ เคียงกับหลอดไส้ทังสเตน (incandescent lamp) ซึ่งมีอุณหภูมิสี (color temperature) อยู่ในช่วง 2,848-2856 เคลวิน
      - Illuminant B เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ได้จาก หลอดไฟแบบ Illuminant A ที่ผ่านตัวกรองแสง แล้วให้แสงที่มีอุณหภูมิสี 4,900 เคลวิน 
      - Illuminant C เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ได้จาก หลอดแบบ Illuminant A ที่ผ่านตัวกรองแสง แล้วให้แสงที่มีอุณหภูมิสี 6,700 เคลวิน
      - Illuminant D เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้ แทนแสงแดดตอนกลางวัน แต่อุณหภูมิสีต่างกัน เช่น 
        D65 เป็นแสงแดดตอนกลางวันที่มีอุณหภูมิ 6,500 เคลวิน
        D75 เป็นแสงแดดตอนกลางวันที่มีอุณหภูมิ 7,500 เคลวิน 

 

เครื่องวัดสี Colormeter  เหมาะกับงานลักษณะใดบ้าง

- วัดพื้นผิวต่างๆ เช่น รถยนต์ ผิวผลไม้ พื้น ชิ้นงานพลาสติก เป็นต้น (ต้องเป็นพื้นผิวเรียบ ไม่ขรุขระ ไม่มีลวดลาย)

วัดพื้นผิว

- ของเหลว เช่น สีน้ำ น้ำผลไม้ เครื่องดื่มต่างๆ เป็นต้น (ต้องไม่ใช่ของเหลวใส)

ของเหลว

- ผง เช่น แป้ง ผงสี เป็นต้น

ผง

อุปกรณ์เสริม

                     อุปกรณ์เสริมสำหรับวัดของเหลว                  อุปกรณ์เสริมสำหรับวัดผง                                

อุปกรณ์เสริม
เครื่องวัดสี Colormeter รุ่นแนะนำ

 

AMT500 NH300

 

                                              สินค้ารุ่น AMT500                                                                                                 สินค้ารุ่น NH300