ฉนวนความต้านทาน

เครื่องวัดความต้านทานฉนวน INSULATION TESTER (เมกะโอห์มมิเตอร์)

     เครื่องวัดความต้านทานฉนวน INSULATION TESTER คือ เครื่องมือที่ใช้วัดค่าความต้านทานไฟฟ้าที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้วัด เมกะโอห์ม (Mega Ohm) หรือความต้านทานที่มีค่าสูงมากได้ ซึ่งค่าความต้านทานจะเป็นค่าที่บอกความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Electrical insulation) หรือเป็นเครื่องชี้วัดการรั่วลงดิน (Ground) ของอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรต่างๆได้ เราจำเป็นต้องใช้ เครื่องวัดความต้านทานฉนวน (Insulation tester) เพื่อตรวจสอบระดับมาตรฐานค่าความเป็นฉนวนที่เหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า ว่าอยู่ในระดับที่กำหนดหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้

     อุปกรณ์ที่เราใช้งานกันไม่ว่าจะเป็น สายไฟ, มอเตอร์, หม้อแปลง, เบรกเกอร์ อุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ดังนั้นควรมีการทดสอบคุณภาพของฉนวนอยู่เสมอ โดยการวิเคราะห์จะมาจากการ Output voltage (DC) หรือ DC Test Voltage เป็นแรงดันที่ใช้ในการทดสอบ โดยทั่วไปจะเลือกใช้ทดสอบแรงดันอยู่ที่ 2 เท่าของแรงดันที่ใช้งาน เช่น สายฉนวนใช้กับไฟฟ้า 220 VAC หากทดสอบจะเลือก Range ที่ 500 V เป็นต้น

ประเภทของมาตรฐานการวัด เครื่องวัดความต้านทานฉนวน (Insulation tester)

ตัวเครื่องแต่ละเครื่องจะระบุมากับคู่มือการใช้งาน ต้องเลือกมาตรฐานให้เหมาะสมกับชิ้นงานที่ทดสอบ  ดังนี้
     •CAT II เป็นการวัดแรงดันจากอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เช่น โทรทัศน์, คอมพิวเตอร์, ปลั๊กไฟ เป็นต้น
     •CAT III เป็นการวัดแรงดันระดับสายส่งไฟฟ้าในอาคาร เช่น แผงควบคุมไฟฟ้า, เบรกเกอร์, สายเคเบิ้ล 
     •CAT IV เป็นการวัดแรงดันระดับสายส่งไฟฟ้านอกอาคาร เป็นจุดที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันหลัก

ตารางมาตรฐาน

ตารางแสดงมาตรฐานค่าความต้านทานของการวัด

     โดยใช้ระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงทดสอบไม่ต่ำกว่า 500 V เป็นเวลาต่อเนื่องไม่ควรต่ำกว่า 30 วินาที ตามมาตรฐาน IEC 6036
การทดสอบฉนวนสายไฟฟ้า (Electric wire)

Electric

การทดสอบฉนวนมอเตอร์ (Motor)
                                  
Motor

** หากค่าที่วัดได้จาการทดสอบต่ำกว่าค่า Minimum ในตารางควรตรวจสอบและแก้ไขฉนวนโดยทันทีเพราะอาจจะเกิดอันตรายและความเสียหายต่ออุปกรณ์อื่นๆได้ **

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทดสอบความเป็นฉนวน!

     เนื่องจาก เครื่องวัดความต้านทานฉนวน (Insulation tester) จะต้องสร้างแรงดันออกมา ซึ่งเป็นแรงดันที่ค่อนข้างสูง ถ้าสัมผัสจะทำให้เกิดอันตราย ถ้าได้รับกระแสไฟฟ้าเป็นเวลานานอาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้นในช่วงที่ เครื่องวัดความต้านทานฉนวน (Insulation tester) ทำงาน จะต้องมีคนคอยระวังไม่ให้ใครสัมผัสปลายสายอีกด้านหนึ่ง และเมื่อทดสอบเสร็จควรจะต้องทำการ Discharge ให้เรียบร้อยทุกครั้ง


ขอแนะนำ เครื่องวัดความต้านทานฉนวน INSULATION TESTER

 

INSULATION TESTER

                                          สินค้ารุ่น GM3110                                                                                                     สินค้ารุ่น GM3123