hydroponic

ไฮโดรโปนิกส์ (hydroponic) มีการจัดการระบบปุ๋ยของพืชอย่างไร?


    🌱ไฮโดรโปรนิกส์ (hydroponic) คือ  การปลูกพืชไร้ดิน หรือ "การปลูกโดยไม่ใช้ดิน มีการจัดปัจจัยต่างๆ เช่น น้ำ ธาตุอาหาร แสง และอุณหภูมิให้แก่พืชอย่างเหมาะสม เพื่อคุณภาพที่ดีสำหรับพืชผักของคุณ

    การดูแลผักไฮโดรโปนิกส์ นั้นไม่ได้มีเพียง การป้องกันโรคของผักไฮโดรโปนิกส์ ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา, การกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยสมุนไพรเท่านั้น หรือการควบคุมแสง อุณหภูมิ ความชื้น  ยังมีปัจจัยสำคัญในการเจริญเติบโตคือระบบน้ำปุ๋ยที่จะช่วยให้สามารถควบคุมปริมาณน้ำปุ๋ยให้เหมาะสมกับพืชพรรณ

hydroponic

Controller PH และ Controller EC มีความจำเป็นในระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics system)  เนื่องจากเป็นตัวสั่งการให้การจ่ายน้ำปุ๋ยให้เกิดความเหมาะสมโดยค่า EC(ค่าความนำไฟฟ้า) 

จะใช้สำหรับการดูดน้ำปุ๋ย  A/ B  ให้มาผสมในอ่างพักน้ำโดยค่า การวัดจะอยู่ในหน่วย mS/CM ครับ ขึ้นอยู่กับพืชที่ปลูกครับ เช่น บล็อกโครี 2.5-3.0 mS/CM

เมื่อค่าของน้ำปุ๋ยเกินที่กำหนดจะหยุดจ่ายอัตโนมัติ ส่วนค่า PH จะเป็นการควบคุมการเติมน้ำเข้ามาเจือจางที่ระบบอ่างน้ำปุ๋ยเมื่อมีค่า EC(ค่าความนำไฟฟ้า) 

สูงเกินกำหนด / ต่ำเกินกำหนด จะสั่งน้ำมาเจือจาง ความบริสุทธิของน้ำที่ใช้ปลูก (มีค่าสารละลายเริ่มต้นต่ำ และมีค่า pH ก่อนปรับค่าไม่สูงมาก)

การเปลี่ยนน้ำจะไม่ต้องกระทำบ่อยเนื่องจากน้ำที่มีความบริสุทธิสูง จะมีผลต่อความสมดุลของธาตุอาหารพืชได้ดีกว่าน้ำที่มีความบริสุทธิต่ำ

 

ฤดูกาล ช่วงฤดูร้อนอาจจะต้องมีการเปลี่ยนน้ำใหม่ในช่วงประมาณ 10 - 15 วัน สำหรับฤดูอื่นๆ อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ 

ตารางความจำเป็นของสารอาหารที่เหมาะสมของพืช

Hydroponics

ประโยชน์ของระบบไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics system) 

• ผักไฮโดรโปนิกส์มีคุณค่าทางอาหารสูง

• มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูง

• คุณประโยชน์โดดเด่น

• มีปริมาณแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์เท่ากับพืชผักที่ปลูกบนดินหรือสูงกว่าเล็กน้อย

ข้อดี

1.ได้ผลผลิตที่สะอาด ปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

2.ผักที่ได้มีความสวยงามน่ารับประทาน ผักมีรสชาติดี มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

3.การปลูกผักแบบไฮโดรไปนิกส์ไม่ต้องใช้ดินในการเพาะปลูก จึงสามารถปลูกได้ทุกที่ ปลูกได้ทั้งพืชขนาดเล็กและขนาดใหญ่

4.ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพและมีความสม่ำเสมอมากกว่าการเพาะปลูกในดิน

5.ระบบการปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์จะช่วยประหยัดน้ำมากกว่าการปลูกพืชผักในดิน

6.สามารถควบคุมการให้ธาตุอาหารของพืชผักได้ง่ายกว่าการปลูกพืชผักในดิน เพราะช่วยแก้ปัญหาความไม่สม่ำเสมอของธาตุอาหารในดินที่เกิดจากวัตถุต้นกำเนิดที่แตกต่างกัน

7.การปลูกผักแบบไร้ดินก็มีประโยชน์ในด้านภูมิทัศน์เช่นกัน เพราะเราสามารถผลิตพืชสวนประดับเพื่อใช้ประดับอาคารได้

ข้อเสีย

1.มีต้นทุนการผลิตเริ่มต้นค่อนข้างสูง เนื่องจากต้องใช้อุปกรณ์ในการเพาะปลูกหลากหลายมากและมีราคาค่อนข้างสูง แต่มีศักยภาพในการคืนทุนเร็ว

2.ผู้ปลูกต้องมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในการควบคุมดูแล เพราะในการจัดการที่ดีพอก็อาจทำให้พืชผักที่ปลูกมีปริมาณธาตุอาหารในพืชสูงได้

3.ผู้ปลูกจะต้องมีความความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานของสรีรวิทยาของชนิดพืชที่จะปลูก

4.การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ต้องมีการควบคุมดูแลอย่างสม่ำเสมอ

5.มีข้อจำกัดของชนิดพืชที่ปลูกมีค่อนข้างสูง


เครื่องไฮโดรโปนิกส์ (hydroponic) รุ่นแนะนำ

ph meter Controller hydroponic