emissivity

ค่า emissivity ของวัสดุแต่ละชนิด

 

          ในการ วัดอุณหภูมิ ด้วย เครื่องวัดอุณหภูมิอินฟราเรด (infrared thermometer) แต่ละครั้งนั้น เราควรกำหนดค่า emissivity ของวัสดุที่เราจะวัด
   เพราะว่าวัสดุแต่ละชนิดมีค่าสัมประสิทธิ์การแผ่ รังสีความร้อน ที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นเราต้องกำหนดค่า emissivity ของวัสดุที่เราจะทำการวัดให้ถูกต้อง  

 

      ตารางแสดงค่า emissivity ของวัตถุแต่ละชนิด 
       emissivity