EC910

การ Reset ตัวเครื่อง EC910

1.กดปุ่ม Setup ค้างไว้เพื่อเข้าเมนู 

เมื่อเข้าเมนูแล้วหน้าจอจะแสดง P-01

EC910

2.จากนั้นกดปุ่มลูกศรขึ้นหรือลง เพื่อเลือกไปที่ P

EC910

3.จากนั้นกดปุ่ม Enter เพื่อยืนยัน

4.จากนั้นให้เปลี่ยน no เป็น yes โดยใช้ปุ่มลูกศรขึ้นหรือลง แล้วกดปุ่ม Enter เพื่อยืนยัน

EC910

5.เมื่อกดปุ่ม Enter แล้วตัวเครื่อง EC910 จะกับมาหน้าจอปกติ

EC910

6.จากนั้นก็ทำการปรับเทียบตัวเครื่อง

7.ปรับเทียบค่า pH โดยใช้ น้ำยามาตรฐาน ที่ 7,4,10

8.ค่า Ec ใช้น้ำยามาตราฐานที่ 1413 ไมโครซีเมน

9.ค่า DO ทำการปรับเทียบโดยการ Fresh Air กับอากาศ หรือถ้ามี น้ำยา Zero Oxygen ก็ทำการปรับเทียบทั้ง 2 point