{flike}

WARRANTY DETAILS

การรับประกันมีเงื่อนไข และ ข้อยกเว้น ดังต่อไปนี้

ทางบริษัทฯ ขอรับประกันคุณภาพสินค้าตามเงื่อนไข และระยะเวลาที่ระบุในใบรับประกันฉบับนี้

กรุณาอ่านโดยละเอียด

  • การรับประกันไม่รวม ชิ้นส่วนที่ทำด้วยแก้ว หลอดไฟฟ้า หรือ ขดลวดไฟฟ้า
  • หัววัด EC , DO รับประกัน 6 เดือน แบบมีเงื่อนไข คือ ใช้งานถูกประเภทกับงาน ดูแลรักษาถูกวิธี หัววัดไม่ตัน ไม่แตกร้าว สายไฟขาดใน
  • หัววัด pH (pH Electrode) / ORP (ORP Electrode) รับประกัน 7 วัน เสียจากเงื่อนไขการใช้งานถูกต้อง เปลี่ยนหัววัดใหม่ให้ฟรี

ข้อแนะนำเกี่ยวการเลือกซื้อ pH Meter

หัววัด pH Meter / ORP Meter มีให้เลือกหลายหลายประเภท ที่เหมาะกับชนิดของงานที่จะวัด เช่น ของเหลวประเภทน้ำ น้ำเสีย ครีม เนื้อ ดิน น้ำมัน ดังนั้นผู้ใช้ควรเลือกหัววัดให้เหมาะสมกับงาน เพราะหากใช้หัววัดผิดประเภท หัววัดอาจเสียหายได้

* การดูแลรักษาหัววัด pH / ORP เป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นผู้ใช้งานควรปฏิบัติตามคู่มือการดูแลหัววัดอย่างเคร่งครัด

 • เครื่องวัด หรือ อุปกรณอื่นๆ นอกเหนือจากเครื่องวัดคุณภาพน้ำ การรับประกันไม่รวม เซนเซอร์ , หัววัด,ใบพัด, Hotwire ทุกชนิด
 • การรับประกันไม่รวม การเสียหายของปุ่มกด หรือ KEYPAD ต่างๆ
 • การรับประกันไม่รวม สายสัญญาณขาด หรือ ขาดด้านใน ซึ่งอาจจะเกิดจากการดึง การตึง หรือ การกระแทก
 • การใฃ้งานต่อเนื่องนานเกินกว่าขีดความสามารถของเครื่องหรือการใช้งานผิดจากที่กำหนดไว้
 • การดัดแปลงต่อเติมแก้ไข หรือ ซ่อมแซม โดยบุคคลที่มิได้เป็นตัวแทนของบริษัทฯ
 • การชำรุดของอุปกรณ์ต่างๆ เนื่องจากสนิม ฝุ่น ถูกสารเคมี บางชนิด หรือเก็บไว้ในสถานที่ ที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสูงเกินกว่าขีดจำกัดของเครื่อง ภัยธรรมชาติ หรือ อุบัติเหตุใดๆ
 • อุปกรณ์ที่มีการสึกหรอ หรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ ซึ่งจะต้องเปลี่ยนตามอายุการใช้งาน อันมิใช่เป็นการชำรุดจากการผลิต หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ใช้
 • ความเสียหายอันเกิดจากการใช้กระแสไฟผิด หรือ จ่ายกระแสไฟเกินให้กับเครื่อง
 • ความเสียหายอันเกิดจากการกระแทกรุนแรง กระเทือน หรือ ทำเครื่องหล่น
.