ค่า pH EC ปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์

ค่า EC pH TDS สำหรับ ไฮโดรโปนิกส์  : ค่า TDS และ ค่า pH เป็นสิ่งที่สำคัญ สำหรับการเจริญเติบโตของพืช และ ผัก ไฮโดรโปนิกส์  ( hydroponics )  ผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ทั่วโลก จะให้ความสำคัญในการตรวจเช็คค่าธาตุอาหารโดยการวัดค่า TDS ในน้ำปุ๋ย หรือ น้ำที่ใช้กับการเพาะปลูก  โดยมีแนวทางหลายๆ วิธีในการตรวจวัดแตกต่างกันออกไป  แต่โดยส่วนใหญ่จะตรวจสอบค่า TDS ในหน่วย ppm หากค่าน้ำมีค่า TDS หรือ ค่าความเค็มที่สูง จะทำให้น้ำนั้นมีค่า EC หรือ ค่าความนำไฟฟ้าสูงไปด้วย

ค่า TDS EC pH สำหรับน้ำปุ๋ย Hydroponics

โดยค่า TDS จะเป็นตัวบ่งบอกคุณภาพของน้ำปุ๋ย หรือ น้ำที่ใช้กับการปลูกผัก ว่า ธาติอาหาร ในน้ำนั้น เพียงพอหรือไม่สำหรับการเพาะปลูก ซึ่งหากไม่เพียงพอ เกษตรกร หรือ ผู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สามารถเพิ่ม หรือ เติมธาติอาหาร ลงไปในน้ำก่อนนำไปใช้