ph

 

การชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (ATC : Automatic Temperature Compensation)

 

การชดเชยอุณหภูมิสำหรับเครื่องมือวัด พีเอชมิเตอร์ เหตุใดจึงมีความจำเป็นสำหรับการชดเชยอุณหภูมิในการวัดค่า  พีเอช

1. ผลของ pH Buffer Solution มาตรฐาน ( ฺBuffer Solution ) กับอุณหภูมิ

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ค่า pH meter ที่เกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้เป็นข้อผิดพลาดที่เกิดจากผลของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แต่มันคือค่า พีเอช ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิใหม่ โดยที่น้ำยามาตรฐาน Buffer Solution จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขหรือชดเชยผลกระทบที่เกิดจากอุณหภูมินี้ ซึ่งน้ำยาโซลูชั่นถูกทดสอบค่าพีเอช และอุณหภูมิตัวอย่าง จึงมีความถูกต้องอย่างแน่นอน

2. ผลกระทบของอุณหภูมิกับหัววัด pH (pH Electrode )

ผลกระทบของอุณหภูมิต่อค่า pH เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น ส่วนที่สำคัญในการวัดค่า pH ที่อาจทำให้เกิดความผิดพลาดในการอ่านค่าก็คือ การเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองของอิเล็กโทรด (หรือความไว) ในการวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากอุณหภูมิ มันเป็นข้อผิดพลาดที่สามารถแก้ไขได้ เนื่องจากเครื่องมือวัดค่าพีเอชสามารถชดเชยอุณหภูมิได้

 

 Buffer Solution

การชดเชยอุณหภูมิในการวัดค่า pH มี 2 แบบ คือ

1.การชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ  เครื่องมือ pH meter จะสามารถแก้ไขการอ่านค่า pH สำหรับการเปลี่ยนแปลงความไวของอิเล็คโทรดโดยอัตโนมัติ โดยวิธีการวัดของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิที่ปลายของ pH Electrode วัดค่าพีเอช

2.การชดเชยอุณหภูมิแบบป้อนค่าเอง ผู้ใช้งานต้องตั้งค่าหรือป้อนค่าอุณหภูมิที่วัดได้โดย Thermometer เพื่อทำการการแก้ปัญหาโดยวิธีการป้อนค่าอุณหภูมิ ลงในเครื่องมือวัด การอ่านค่า pH สำหรับการเปลี่ยนแปลงในความไวไฟฟ้า

pH meter

 

การชดเชยอุณหภูมิจะช่วยลดข้อผิดพลาดของการวัดค่า pH นอกจากนี้ทั้ง เครื่องมือวัดค่าพีเอช ที่มีการชดเชยอุณหภูมิและไม่ชดเชยอุณหภูมิ   สามารถทำได้อีกอย่างหนึ่งคือการสอบเทียบเครื่องมือและอิเล็กโทรดในบัฟเฟอร์ค่าพีเอชที่ใกล้เคียงกับค่าการวัด ที่ค่าพีเอชและอุณหภูมิเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็จะช่วยแก้ปัญหาในการวัดได้ เทคนิคนี้ยังช่วยลดข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในอิเล็คโทรด จากข้อผิดพลาดเหล่านี้การวัดค่าพีเอชจึงคาดเดาไม่ได้  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่ค่อนข้างซับซ้อนในธรรมชาติและความแตกต่างของอิเล็คโทรด pH Electrode  สิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการวัดค่าพีเอช  เล็ก ๆได้