ESD meter

เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ในวงการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ย่อมรู้จักไฟฟ้าสถิตและ เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิตย์  เป็นอย่างดีเนื่องจากไฟฟ้าสถิตเป็นตัวการสำคัญที่ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาแพงเกิดความเสียหายซึ่งไฟฟ้าสถิต คือลักษณะธรรมชาติของไฟฟ้า

ที่มีปริมาณประจุไฟฟ้าขั้วบวกและขั้วลบบนผิววัสดุไม่เท่ากันและไม่มีเคลื่อนและเมื่อมีสิ่งที่เป็นตัวนำไฟฟ้าได้มาสัมผัสทำให้เกิดการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอย่างรวดเร็วเป็นกระแสไฟฟ้าและบางครั้งเมื่อมีการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วมาก ทำให้เป็นผลเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น IC (integrated circuit) ได้

 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีความไวต่อไฟฟ้าสถิต

ไฟฟ้าสถิตย์ ถือเป็นปัญหาสำคัญที่ทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกิดความเสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้ เช่น อุปกรณ์จำพวก IC ที่ทำจากสารกึ่งตัวนำมักมีความไวต่อไฟฟ้าสถิตรวมถึงเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่มีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อยู่ภายใน เมื่อการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้า มีความต่างศักย์สูงเป็น 10 โวลท์100 โวลท์ หรือมากกว่านั้น ทำให้อุปรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่ทำงานที่แรงงาน 3-5 โวลท์ เกิดความเสียหายได้

เครื่องมือวัดไฟฟ้าสถิต ในโรงงานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

Electrostatic Field Meter เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่ง ที่ใช้วัดไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นบริเวณใดบริเวณหนึ่งได้ สามารถแสดงค่าความต่างศักย์ออกว่าเป็นแรงดัน (โวลท์) ใช้งานได้ง่าย โดยการใช้เครื่องมือชี้ไปที่บริเวณที่ต้องการวัดห่างประมาณ 1 นิ้ว เพื่อให้ทราบว่าตรงนั้นมีไฟฟ้าสถิตอยู่เท่าใด ซึ่งเป็นบริเวณที่มีประจุไฟฟ้าคงค้างอยู่ มีผลเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ เพื่อจะได้หาวิธีทางแก้ไขต่อไปและอีกวิธีหนึ่งคือการวัดความต้านทานของพื้นผิว เพื่อให้ทราบว่าพื้นผิวนั้นสามารถป้องกันไฟฟ้าสถิตหรือไม่ มีความวัดความเป็นฉนวนที่ไม่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ หรือใช้วัดพื้นที่การทำงาน รวมถึงถุงเท้า รองเท้า ที่ใช้ในการป้องการเกิดไฟฟ้าสถิตขณะทำงานด้วย

วิธีป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตในโรงงานอุตสาหกรรม

เมื่อเราทราบปริมาณไฟฟ้าสถิตจาก ESD Tester แล้ว ก็ต้องวิเคราะห์ต่อไปว่า จะหาวิธีป้องกันการเกิดความเสียหายเนื่องจากไฟฟ้าสถิตได้อย่างไร โดยการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือป้องกัน และกำหนดขั้นตอนในการทำงาน เช่น การสวมรองเท้าป้องกันไฟฟ้าสถิตในกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การสวมถุงมือกันไฟฟ้าสถิตทุกครั้งที่ต้องสัมผัสกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนถึงการป้องกันบริเวณทำงานไม่ให้มีไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้น โดยการใช้พื้นผิวที่เป็นฉนวนในบริเวณทำงาน รวมถึงการต่อสายดิน ให้กระแสไฟฟ้าไหลลงพื้นดินไป

ถึงแม้ว่า ไฟฟ้าสถิตย์ จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติของกระแสไฟฟ้า แต่ก็อาจให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ซึ่งเราสามารถป้องกันความเสียหายนี้ และในปัจจุบันก็มีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการป้องกันมากมาย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความตระหนักและเห็นความสำคัญของพนักงานทุกคนที่ต้องเข้าใจและรู้วิธีการที่จะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างแม่นยำ จึงจะช่วยป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง