การใช้งานเครื่องมือวัดแก๊ส รุ่น SACD4

 

อธิบายลักษณะตัวเครื่อง

1.แสดงเวลาปัจจุบัน

2.จอแสดงผลแบบแอลซีดี

3.แสดงสถานะแบตเตอรี่

4.แสดงการวัดค่าแก๊ส CH4

5.แสดงการวัดค่าแก๊ส O2

6.แสดงการวัดค่าแก๊ส CO

7.แสดงการวัดค่าแก๊ส H2S

8.ปุ่มเปิด – ปิดเครื่อง/ออกจากเมนูการตั้งค่า

9.ปุ่มเข้าเมนู/ยืนยัน

10.เซ็นเซอร์วัดแก๊ส

11.ปุ่มเลื่อนลง

12.ปุ่มเลื่อนขึ้น

13.แสดงวันที่ปัจจุบัน

14.ไฟกระพริบเตือน

15.ช่องเสียบที่ชาร์ตแบตเตอรี่

 

การใช้งาน

1.ทำการชาร์ตแบตเตอรี่ให้เต็ม จากนั้นกดปุ่มเปิดเครื่องมือวัดหน้าจอจะแสดงการวัดค่าแก็สต่างทั้งหมด 4 แก๊ส

2.ทำการตั้งเวลาและวันที่ให้เป็นปัจจุบัน จากนั้นให้ทำการเซ็ตค่าเริ่มต้นการวัดที่ศูนย์ในกรณีที่ค่าเริ่มต้นในการวัดแก๊ส CH4 , CO , H2S  ไม่เท่ากับศูนย์

3.นำตัวเครื่องไปวัดค่าแก๊สต่างในสถานที่ที่ต้องการทราบค่า

 

ฟังก์ชั่นต่างๆ

        1.เซ็ตค่าเริ่มต้นการวัดที่ศูนย์(ZERO)  กดปุ่ม OK ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงเมนูการตั้งค่า ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น – ลง ไปยังฟังก์ชั่น “ZERO”

จากนั้นกดปุ่ม OK หน้าจอจะแสดงการวัดค่าแก็สทั้ง 4 ค่า ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น – ลง เพื่อเลือกชนิดของแก๊สที่ต้องการเซ็ตค่าเริ่มต้นการวัดที่ศูนย์

โดยแก๊สที่สามารถทำได้คือ CH4,CO,H2S เมื่อเลือกชนิดของแก๊สเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK ค้างไว้ จนกว่าหน้าจอจะแสดงสถานะของแก๊ส

ที่เลือกไว้จากสีเขียวเป็นสีแดงจากนั้นปล่อยมือและรอประมาณ 20 วินาที แล้วกดปุ่ม OK ค้างไว้ จนกว่าหน้าจอจะแสดงไอคอน “Set OK”

แล้วปล่อยมือเป็นการเสร็จการเซ็ตค่าเริ่มต้นการวัดที่ศูนย์และกดปุ่มเปิดเครื่องหนึ่งครั้งเพื่อกลับไปยังเมนู (ในการเซ็ตค่าเริ่มต้นการวัดที่ศูนย์

ควรทำการเซ็ตในที่โล่งและควรทำการเซ็ตทุกครั้งก่อนการใช้งาน)

        2.ฟังก์ชั่นเตือนเมื่อค่าแก๊สเกินกำหนด(Alarm)  กดปุ่ม OK ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงเมนูการตั้งค่า ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น – ลง ไปยังฟังก์ชั่น “Alarm”

จากนั้นกดปุ่ม OK หน้าจอจะแสดงการวัดค่าแก็สทั้ง 4 ค่า ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น – ลง เพื่อเลือกชนิดของแก๊สที่ต้องการตั้งค่าการเตือน โดยแก๊สที่

สามารถตั้งค่าเตือนได้สองจุดทั้งค่าสูงและค่าต่ำ คือ O2 ในส่วนของแก๊ส CH4 , CO , H2S เป็นการตั้งค่าเตือนได้จุดเดียว เมื่อเลือกชนิดของแก๊ส

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม OK ค้างไว้ จนกว่าหน้าจอจะแสดงสถานะของแก๊ส ที่เลือกไว้จากสีเขียวเป็นสีแดงจากนั้นปล่อยมือและกดปุ่มเลื่อนขึ้น – ลง

เพื่อตั้งค่าการเตือนได้ตามที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK ค้างไว้ จนกว่าหน้าจอจะแสดงไอคอน “Set OK” แล้วปล่อยมือเป็นการเสร็จการเตือนเมื่อค่าแก๊ส

เกินกำหนด (Alarm)  และกดปุ่มเปิดเครื่องหนึ่งครั้งเพื่อกลับไปยังเมนู

        3.การตั้งค่าวันที่และเวลา  กดปุ่ม OK ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงเมนูการตั้งค่า ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น – ลง ไปยังฟังก์ชั่น “Time” จากนั้นกดปุ่ม OK

หน้าจอจะแสดงวันที่และเวลา โดยเครื่องจะให้เริ่มตั้งค่าปีก่อนให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น – ลงเพื่อเลือกปีปัจจุบันจากนั้นกดปุ่ม OK เพื่อเลื่อนไปยังเดือนให้กดปุ่ม

เลื่อนขึ้น – ลงเพื่อเลือกเดือนปัจจุบันจากนั้นกดปุ่ม OK ทำตามขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้นจนเสร็จการตั้งค่าวันที่และเวลา และกดปุ่มเปิดเครื่องหนึ่งครั้ง

เพื่อกลับไปยังเมนู

        4.ฟังก์ชั่น การสลับการแสดงผลของแก๊สระหว่าง CH4 และ LEL (Setting)   กดปุ่ม OK ค้างไว้ หน้าจอจะแสดงเมนูการตั้งค่า ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น – ลง

ไปยังฟังก์ชั่น “Setting” จากนั้นกดปุ่ม OK หน้าจอจะแสดงแก๊สระหว่าง CH4 และ LEL ให้กดปุ่มเลื่อนขึ้น – ลงเพื่อเลือกแก๊สที่ต้องการแสดงบนจอแสดงผลหลัก

จากนั้นกดปุ่ม OK ค้างไว้ เพื่อยืนยันการตั้งค่าและกดปุ่มเปิดเครื่องหนึ่งครั้งเพื่อกลับไปยังเมนู

 

***การใช้งานฟังก์ชัน Calibration ต้องมีค่าแก๊สมาตรฐาน ไม่แนะนำให้ทำการปรับเปลี่ยน***