NPK-PH Soil

การทดสอบหาค่า pH และธาตุ NPK ของดิน ( Soil Test )

ธาตุอาหารของดิน คือ สิ่งที่จำเป็นสำหรับพืช เพื่อเป็นอาหารและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้ว หลายคนอาจจะนึกถึงแค่ NPK ธาตุอาหารหลักของพืช แต่จริง ๆ แล้วยังมีธาตุอาหารอีกมากมายหลายชนิดที่อยู่ในดิน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเจริญเติบโตของพืช เช่น คลอรีน (CI),สังกะสี (Zn),แมงกานีส (Mn) ในการปลูกพืชจึงจำเป็นต้องตรวจสอบค่า pH และธาตุ NPK เพื่อเตรียมดินให้เหาะสมกับการเจริญเติบโตพืช  

pH ของดิน คืออะไร?

pH ดิน ( Soil pH ) คือ ค่าความเป็นกรดหรือด่างในดิน มีหน่วยวัดเป็น pH ค่า pH คือ ค่าเป็น ลอการิทึม ( Logarithm ) ของความเข้มข้นของ ไฮโดรเจนไอออน ( Hydrogen-ion ) ค่า pH เริ่มจาก 0 ถึง 14 โดยมีค่า pH 7 เป็นจุดกลาง เมื่อปริมาณของ ไฮโดรเจนไอออน ( Hydrogen-ion ) ในดินเพิ่มขึ้น ค่า pH ของดินจะลดลงนั่นหมายถึง ดินมีความเป็นกรดมากขึ้น ดินที่เป็นกรดจะมีค่า pH ระหว่าง 0 ถึง 7 และจาก pH 7 ถึง 14 ซึ่งแปลว่า ดิน มีความเป็นด่าง

PH SOIL

                             สินค้ารุ่น ETP307                                                       สินค้ารุ่น HI981030

NPK คืออะไร?

NPK คือ ปุ๋ยหรือธาตุอาหารหลักของพืชที่ประกอบไปด้วยธาตุ 3 ชนิด N ไนโตรเจน ( Nitrogen ) P ฟอสฟอรัส ( Phosphorus ) และ K โพแทสเซียม ( Potassium ) โดยธาตุแต่ละชนิดนั้นก็มีหน้าที่ในการบำรุงพืชแตกต่างกันไปอีกด้วย
- N ไนโตรเจน ( Nitrogen ) คือ ธาตุอาหารของพืชที่เป็นองค์ประกอบหลักของเซลล์พืชเลยก็ว่าได้ และมักพบว่า พืชส่วนใหญ่ขาดธาตุอาหารหลักชนิดนี้เป็นอย่างมาก เพราะมักเกิดการชะล้างหรือสูญเสียจากการระเหยได้ง่าย โดยมีหน้าที่ในการสร้างเสริม ซ่อมแซม และสังเคราะห์แสง N ไนโตรเจน ( Nitrogen ) ช่วยการส่งเสริมโปรตีนในพืช ทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี โดยเฉพาะกิ่งและใบของพืชต่างๆ ซึ่งหากไม่ได้รับแร่ธาตุนี้ก็จะทำให้พืชไม่เจริญเติบโต และใบมีสีเหลืองเนื่องจากขาดสาร คลอโรฟิลล์ ( Chlorophyll ) นั่นเอง
- P ฟอสฟอรัส ( Phosphorus ) คือ แร่ธาตุที่ละลายไปกับน้ำได้ค่อนข้างยาก โดยมีการดูดซีมไปใช้ของพืชขึ้นอยู่กับความเป็นกรดหรือด่างของดิน โดยจะช่วยให้รากสามารถดูดซึมไปใช้ได้มากที่สุด ส่งผลให้ลำต้นมีความแข็งแรง ทำให้เซลล์เนื้อเยื่อเจริญเติบโตขึ้น คือจะกระตุ้นให้เกิดดอกได้ดีขึ้น และหากขาดแร่ธาตุชนิดนี้ไปก็จะทำให้รากเกิดการเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง และไม่เจริญเติบโต รวมทั้งลำต้นไม่แข็งแรง
- K โพแทสเซียม ( Potassium )  คือ แร่ธาตุที่สามารถละลายน้ำได้ดี จะคอยทำหน้าที่ในการสังเคราะห์แสง คอยลำเลียงอาหารไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ในพืช ทำให้พืชสามารถต้านทานโรคบางชนิดได้ดี ทำให้ต้นแข็งแรงและมีคุณภาพ ซึ่งหากขาดธาตุอาหารนี้ไปก็จะทำให้ใบเกิดเป็นจุด และแห้งตายได้

NPK

                          สินค้ารุ่น HI3895                                                       สินค้ารุ่น HI3896

 

ความต้องการธาตุอาหาร NPK ของพืช

 

ตางราง

ลักษณะการขาดธาตุอาหารของพืช

1.สภาพแวดล้อมผิดปกติ เช่น แดดจัดมาก น้ำขังนาน อากาศหนาวจัด ก็จะทำให้พืชที่เราปลูกมีความผิดปกติได้ หรืออาจมีการเข้าทำลายด้วยโรคและแมลงได้ 
2.พืชขาดธาตุอาหาร คือ เราปลูกพืชโดยไม่เติมอินทรีย์วัตถุลงไปในดินเลย ธาตุอาหารเหล่านี้จะถูกดูดออกไปโดยผลผลิตรุ่นแล้วรุ่นเล่า วิธีสังเกตุคือในปีแรก ๆ ผลผลิตจะได้เยอะ แต่ในปีต่อ ๆ ไปผลผลิตจะค่อย  ๆ ลดจำนวนลง

การปรับค่าดินมีหลายวิธี เช่น การใส่ปุ๋ยหรือน้ำหมัก  การพรวนดินเพื่อปรับสภาพแร่ธาตุในดิน แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้แน่ใจว่าดินที่ทำการปลูกพืช ผัก ผลไม้ และอื่นๆในงานเกษตรมีค่า PH และ ธาตุ NPK ของพืชอยู่ในค่าที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืช ควรวัดค่า PH และ ธาตุ NPK ของดินเป็นประจำ

ขอแนะนำ เครื่องวัดค่า PH ดิน และ ชุดทดสอบ NPK ดิน

 

Soil PH Soil PH

                                  สินค้ารุ่น AMT-300                                                                  สินค้ารุ่น ZD05