แจกข้าวฟรี สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 อีกครั้ง วันที่ 22-23 กรกฎาคม 2564