Training ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งาน DM1424 เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร MX-F เครื่องผสมสารละลาย
 และ RHC-300ATC เครื่องวัดความเข้มข้นสารละลาย

สถานที่จัดส่ง บริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค จำกัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 กันยายน 2564

DM1424,MX-F,RHC-300ATC

 

DM1424

 

MX-F

 

RHC-300ATC