Training Thermal Imaging Camera กล้องถ่ายภาพความร้อน  PONPE 190+

IR

สถานที่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567

IR

 

IR