Training ส่งสินค้า ดูแลลูกค้านอกสถานที่
PONPE BS-3 เครื่องเขย่าสารละลาย ORBITAL SHAKER
เครื่องเขย่าสาร

สถานที่จัดส่ง สถานที่จัดส่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

วันที่ 10 มีนาคม 2022

PONPE BS-3 เครื่องเขย่าสาร ORBITAL SHAKER

PONPE BS-3

เครื่องเขย่าสารละลายORBITAL SHAKER