pH electrode

การทำงานของหัววัด pH ( pH Electrode )

ในหัววัด pH  ที่ใช้ใน pH Meter จะใช้หลักการของการเปรียบเทียบแรงดันระหว่าง 2 หัววัด คือ หัววัดกระเปาะแก้ว (Glass Electrode) กับ หัววัดอ้างอิง (reference Electrode) โดยวัดค่าความต่างของแรงดัน ที่เกิดขึ้นที่หัววัดทั้งสอง ยิ่งค่า ความต่างของ pH

ระหว่างของเหลวภายในหัววัดและภายนอกหัววัดสูงมาก ตัวเมมเบรนของหัววัดก็จะสร้าง แรงดันไฟฟ้าไปตามค่าความต่างของ pH ซึ่งโดยปกติ หากของเหลวมีอุณหภูมิ 30C และ ค่า pH ของน้ำยาในหัววัดกับของเหลวด้านนอก ต่างกัน 1 pH ค่าแรงดันไฟฟ้าจะถูกสร้างมาเท่ากับ 60mV

pH Electrode

ของเหลวที่อยู่ในหัววัด ปกติจะมีค่า pH เท่ากับ 7 ดังนั้น ค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่เมมเบรนของหัววัด จึงสามารถคำนวนได้

หัววัดอีกหัว จำเป็นเมื่อต้องวัดค่าแรงดันไฟฟ้าที่เกิดขึ้น ที่หัววัดกระเปาะแก้ว ซึ่งหัววัดที่คู่กับหัววัดกระเปาะแก้ว ก็คือ หัววัด reference ( reference electrode ) ซึ่ง reference electrode นี้จะต้องมีค่าแรงดันที่คงที่ ดังนั้น มันจึงถูกออกแบบให้มีช่อง ที่จุดสัมผัสของเหลว