Oxygen Detector

มารู้จักอุปกรณ์เพื่อสิ่งแวดล้อม "เครื่องวัดออกซิเจน"

Oxygen Gas Detector ตามที่เราทราบกันดีว่าการเพิ่มขึ้นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และลดลงของแก๊สออกซิเจนในชั้นบรรยากาศ เป็นสาเหตุที่ทำให้อุณหภูมิอากาศบนผิวโลกสูงขึ้น เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน

เป็นเครื่องมือชิ้นหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้วัดปริมาณแก๊สออกซิเจนในอากาศว่ามีปริมาณอยู่เท่าใด มากหรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุสำคัญของปรากฏการณ์เรือนกระจก ที่ทำให้โลกร้อนขึ้น เพื่อนำไปวิเคราะห์หาวิธีป้องกันแก้ไข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปล่อยแก๊สจากกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถใช้ เครื่องมือวัดแก๊สออกซิเจน วัดปริมาณแก๊สเปรียบเทียบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมได้

"เครื่องมือวัดแก๊สออกซิเจน" กับมาตรฐานของสารเจือปนในอากาศ

ที่ผ่านมาหลายๆ หน่วยงานอาจจะยังไม่ทราบว่าได้มีการกำหนดการตรวจวัดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศเป็นมาตรฐานชัดเจนตั้งแต่ปี 2549 ในเรื่องของปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ถูกปล่อยออกจากโรงงานโดยทั่วไป ซึ่งใจความหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ O2 คือ “ในกรณีที่ไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ให้คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสียสภาวะจริงในขณะตรวจวัด สำหรับในกรณีที่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง ถ้าเป็นระบบปิดให้คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอทอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม้ (Excess Air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ร้อยละ 7 ส่วนระบบเปิดให้คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียสที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด” ดังนั้นทุกโรงงานจำเป็นต้องทราบและทำความเข้าใจกับมาตรฐานนี้อย่างจริงจัง เพื่อรักษามาตรฐานอากาศที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศด้วย

O2 Meter

ประโยชน์ของ "เครื่องมือวัดแก๊สออกซิเจน"

Oxygen Meter เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้วัดปริมาณออกซิเจนในอากาศ ทำให้เราทราบว่าในอากาศมีระดับปริมาณออกซิเจนเพียงพอหรือไม่ เช่นปกติแล้วในบรรยากาศต้องมีปริมาณของออกซิเจนอยู่ที่ 21% ถ้าน้อยว่า 19.5% หรือมากกว่า 23.5% ก็จะทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ นอกจากนั้นหากมีปริมาณ ออกซิเจน มากกว่า 22% เมื่อเกิดประกายไฟ จะให้ให้เกิดภาวะลุกติดไฟได้ง่ายอีกด้วยจึงจำเป็นต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษ

การปรับใช้ "เครื่องมือวัดแก๊สออกซิเจน" เพื่อตรวจสอบมาตรฐานอากาศในโรงงานอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันมีการนำเอา เครื่องวัดแก๊สออกซิเจน มาใช้ในโรงงานและแวดวงอุตสาหกรรมอย่างกว้างขวาง เนื่องจากการบังคับใช้เรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อม ที่จำกัดการปล่อยแก๊สมีพิษจากโรงงานสู่ชั้นบรรยากาศ และกำหนดปริมาณแก๊สออกซิเจนที่เหมาะสมในอากาศที่ปล่อยออกมา การมี O2 Meter ไว้ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะสร้างความสะดวกสบายในการเก็บข้อมูลรายวัน เพื่อบันทึกความเปลี่ยนแปลง แล้วยังสามารนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์หาสาเหตุเพื่อหาวิธีแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีด้วย

อย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมทางอากาศ จะไม่สามารถขจัดออกไปได้โดยเครื่องมือสมัยใหม่เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยแก้ไข และป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมทางอากาศได้นั้น คือการตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นจากทุกคนในสังคม โดยการไม่สร้างสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นผลร้ายต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการร่วมมือกันทำกิจกรรมที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีต่อไปอย่างยั่งยืนอีกด้วย