Training ส่งสินค้าพร้อมสอนการใช้งาน เครื่่อง JEDTO MB65  MOISTURE ANALYZER เครื่องวัดความชื้น จำนวน 2 เครื่อง

สถานที่ บริษัท บูรพาอุตสาหกรรม จำกัด 156 หมู่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210       

วันที่ 01 กันยายน 2563

MB65